Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 1000 đáng xem nhất 2024

Xem Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 1000 đáng xem nhất 2024

Viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến 1000

1.Viết chương trình tính tổng các số từ 1->1000
2. Viết chương trình tính tổng các số chẵn hoặc lẻ trg dãy số từ 1->100
        Làm hộ thk em ạ
        Giúp thk e mk vs ạ.Mai nó thi rồi

1.
Program (…); {Tên chương trình tùy thích}
Uses crt;
Var i: integer;
  S: longint;
Begin
 Clrscr;
 S:=0;
 For i:=1 to 1000 do S:=S+i;
 Writeln(‘Tong cac so tu 1 den 1000 la ‘,S);
 Readln
End.
2.
2.1. Tổng các số chẵn
Program (…);
Uses crt;
Var i,S: integer;
Begin
 Clrscr;
 S:=0;
 For i:=1 to 100 do
  If i mod 2=0 then S:=S+i;
 Writeln(‘Tong cac so chan tu 1 den 100 la ‘,S);
 Readln
End.
2.2. Tổng các số lẻ
Program (…);
Uses crt;
Var i,S: integer;
Begin
 Clrscr;
 S:=0;
 For i:=1 to 100 do
  If i mod 2=1 then S:=S+i;
 Writeln(‘Tong cac so le tu 1 den 100 la ‘,S);
 Readln
End.1.Có:(1+999)+(2+998)+……..+(500+500)+(0+1000):1[chia vs 1 vì khoảng cách của mỗi số liên tiếp vs nhau vs nhau là 1]có 500 cặp số hạng,mỗi cặp có tổng là 1000
Vậy tổng các số từ 1->1000 là:  1000 x 500:1=500000
2.Tổng chẵn:
Có:(0+100)+(1+99)+(2+998)+…….+(50+50):2[chia vs 2 vì khoảng cách của mỗi số chẵn liên tiếp vs nhau là 2]Có 50 cặp số hạng,mỗi cặp có tổng là 100
Vậy tổng các số chẵn liên tiếp từ 1->100 là:   100×50:2=2500
Tổng lẻ tương tự nha bạn,mk cũng học lớp 8 nha và là đội tuyển học sinh giỏi
hehehe:))

Bạn đang tìm hiểu bài viết Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 1000 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.