Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để tính tổng của n số nguyên được nhập từ bàn phím đáng xem nhất 2024

Xem Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để tính tổng của n số nguyên được nhập từ bàn phím đáng xem nhất 2024

Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để tính tổng của n số nguyên được nhập từ bàn phím Giúp mình với !!!!

program oken;

uses crt;

var a: array [1..100] of integer;

i,n,s:longint;

begin

clrscr;

write(‘nhap so phan tu cua mang: ‘); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

begin

write(‘a[‘,i,’]: ‘); readln(a[i]);

s:=s+a[i];

end;

writeln(‘tong: ‘,s);

readln;

end.

Program BTH;
uses crt;
var n,i,s:longint;
a:array [1..10000] of longint;
Begin
   clrscr;
   write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
   For i:=1 to n do
   Begin
       write(‘a[‘,i,’]: ‘);readln(a[i]);
       s:=s+a[i];
   end;
   writeln(‘Tong day so tren la: ‘,s);
   readln;
end.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để tính tổng của n số nguyên được nhập từ bàn phím đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.