Viết chương trình in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến 20 đáng xem nhất 2024

Xem Viết chương trình in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến 20 đáng xem nhất 2024

Cách viết chương trinh in ra màn hình các sô chia hết cho 3 và thông báo ra màn hình có bao nhiêu số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến n. biết n nhập vào từ bàn phím, n nguyên dương

Uses crt;

Var n,i,a : integer;

Begin

a:=0;

Write(‘nhap n’); readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 3= 0) then inc(a);

Writeln(‘so so chia het cho 3 la’,a);

Readln

End.

program oken;
uses crt;
var n,i,dem:integer;
begin
   clrscr;
   write(‘nhap so n: ‘); readln(n);
   for i:=1 to n do
       if (i mod 3=0) then
           begin
               write(i,’ ‘);
               dem:=dem+1;
           end;
   writeln;
   if dem=0 then
       writeln(‘tu 1 den ‘,n,’ khong co so chia het cho 3.’)
   else
       writeln(‘co ‘,dem,’ so chia het cho 3.’);
   readln;
end.

Bạn đang tìm hiểu bài viết Viết chương trình in ra màn hình các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến 20 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.