Ví dụ phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024

Xem Ví dụ phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024

Bài tập về phản ứng thế lớp 8 cực hay, chi tiết

Trang trước Trang sau

Định nghĩa: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Ví dụ: Zn     +    2HCl      ZnCl2    +    H2

Nhận xét: Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl.

Các bước giải toán:

+ Tính số mol các chất đã cho

+ Viết phương trình hóa học

+ Xác định chất dư, chất hết (nếu có), tính toán theo chất hết

+ Tính khối lượng hoặc thể tích các chất theo yêu cầu đề bài

– Nắm vững kiến thức về lập phương trình hóa học, cân bằng hóa học và các công thức chuyển đổi khối lượng, thể tích

– Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mtham gia = msản phẩm

– Nếu bài cho số liệu số mol cả chất tham gia phản ứng và chất sản phẩm thì tính toán theo chất sản phẩm.

Ví dụ 1: Cho các phản ứng hoá học sau: (coi điều kiện phản ứng có đủ)

(1): ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O.

(2): 2Cu + O2  2CuO.

(3): Fe + 2HCl  FeCl2 + H2.

(4): 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2.

(5): 2Na + 2H2O  2NaOH + H2.

(6): Na2O + H2O  2NaOH.

Xác định các phản ứng thế?

Lời giải

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Các phản ứng thế là:

(3): Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

(5): 2Na + 2H2O  2NaOH + H2

Ví dụ 2: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng. Hãy viết các phương trình hóa học có thể điều chế hiđro. Cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?

Lời giải

– Phương trình hóa học có thể điều chế hiđro:

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 (loãng)  ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 (loãng)  FeSO4 + H2

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

– Cả 4 phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế.

Ví dụ 3: Lập Phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O2  MgO.

b) 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2.

c) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu.

Lời giải

a) 2Mg + O2

2MgO

– Là phản ứng oxi hóa khử ( hoặc phản ứng hóa hợp).

b) 2KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2.

– Là phản ứng oxi hóa khử (hoặc phản ứng phân hủy).

c) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu.

– Là phản ứng thế.

Câu 1:  Đâu là phản ứng thế trong các phản ứng sau?

A. Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

B. NaOH + HCl  NaCl + H2O

C. Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2

D. CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Ở phản ứng A, Fe đã thế vị trí của H trong phân tử HCl.

Câu 2:  Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

A. 2KClO3

2KCl + 3O2.

B. SO3 + H2O   H2SO4.

C. Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O.

D. Fe3O4 + 4H2

3Fe + 4H2O.Hiển thị đáp án

Đáp án D

Phản ứng thế: Fe3O4 + 4H2

3Fe + 4H2O

Vì: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Câu 3:  Chọn đáp án đúng?

A. Phản ứng giữa FeO và HCl là phản ứng oxi hóa  khử.

B. Phản ứng giữa Fe và HCl là phản ứng thế.

C. CaCO3

CaO + CO2 là phản ứng oxi hóa khử.

D. Khí H2 nặng hơn không khí.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

A sai vì không xảy ra cả sự oxi hóa và sự khử.

B đúng vì Fe thế chỗ của nguyên tử H trong phân tử HCl.

Phương trình hóa học: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

C sai vì đây không phải phản ứng oxi hóa khử.

D sai vì khí H2 nhẹ hơn không khí

Câu 4:  Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2

Cu + H2O

B. Mg +2HCl  MgCl2 +H2

C. Ca(OH)2  + CO2   CaCO3 +H2O

D. Zn + CuSO4   ZnSO4 + Cu

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Vì: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong khi đó ở phản ứng C là phản ứng hóa học giữa hai hợp chất.

Câu 5:  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất

B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó có sự tham gia của hợp chất và các chất

C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và đơn chất tạo thành chất mới

D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ 2 hay nhiều chất ban đầu

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Câu 6:  Cho Fe phản ứng thế với HCl, đốt cháy sản phẩm khí sinh ra thu được ngọn lửa màu gì?

A. Đỏ

B. Xanh nhạt

C. Cam

D. Tím

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Phản ứng giữa Fe và HCl:

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Khí thoát ra là H2, cháy được trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt.

Câu 7:  Cho phản ứng thế: 2Al + 3H2SO4    Al2(SO4)3  + 3H2. Tính khối lượng của Al đã phản ứng với axit sunfuric (H2SO4), biết sau phản ứng thu được 1,68 lít khí (đktc).

A. 2,025 gam

B. 5,240 gam

C. 6,075 gam

D. 1,350 gam

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Số mol H2 là:  nH2 =

= 0,075 mol

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4    Al2(SO4)3  + 3H2

0,05                                  0,075 (mol)

Khối lượng Al đã phản ứng là: mAl = nAl.MAl = 0,05.27 = 1,35 gam

Câu 8:  Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là:

A. 2,24 lít.

B. 1,12 lít.

C. 6,72 lít.

D. 4,48 lít.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Số mol Fe là:  nFe =

= 0,1 mol

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl    FeCl2 + H2

0,1                            0,1 (mol)

Thể tích khí thu được là: VH2 = 22,4.nH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít

Câu 9:  Cho Zn tác dụng hoàn toàn với H2SO4 loãng, sau phản ứng tạo ra mấy sản phẩm?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Phương trình hóa học: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

phản ứng tạo ra 2 sản phẩm: ZnSO4 và H2

Câu 10: Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl thu được muối MgCl2 và 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng cho phản ứng?

A. 29,2 gam

B. 14,6 gam

C. 12,7 gam

D. 10,95 gam

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Số mol H2 là:  nH2 =

= 0,2 mol

Phương trình hóa học:

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2

0,4                0,2 (mol)

Khối lượng HCl cần dùng là:

mHCl = nHCl.MHCl = 0,4.36,5 =14,6 gam

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Bạn đang tìm hiểu bài viết Ví dụ phản ứng thế lớp 8 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.