Tính tổng các số nguyên to nhỏ hơn hoặc bằng n đáng xem nhất 2024

Xem Tính tổng các số nguyên to nhỏ hơn hoặc bằng n đáng xem nhất 2024

Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n

#include
#include
using namespace std;
bool ktsnt(int n)
{
int i;
if (n<2) return 0;
for (i=2; i<=sqrt(n); i++)
if (n%i==0)
return 0;
return 1;
}
int tinh(int n)
{
int i,s=0;
for (i=2; iif (ktsnt(i)==1)
s=s+i;
return s;
}
int main()
{
int n;
cin >> n;
cout << tinh(n);
return 0;
}

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tính tổng các số nguyên to nhỏ hơn hoặc bằng n đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.