Tính tổng các số dương chẵn nhỏ hơn số nguyên dương n đáng xem nhất 2024

Xem Tính tổng các số dương chẵn nhỏ hơn số nguyên dương n đáng xem nhất 2024

Quảng cáo

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình để tính tổng bằng hai ngôn ngữ khác nhau là C và C++. Vì vậy các bạn cần có kiến thức căn bản về hai ngôn ngữ này đã nhé.

Quảng cáo

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng ngôn ngữ C.

Đầu tiên chúng ta cần khai báo hai biến là n (số nguyên) và sum (tổng các số lẻ nhỏ hơn N). Sau đó yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím bằng cách sử dụng printf() và scanf().

Sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến N, với bước nhảy là i += 2 để lấy các giá trị lẻ. Cứ sau mỗi vòng lặp thì ta lấy sum += i, cho đến khi kết thúc vòng lặp thì ta được sum chính là tổng các giá trị lẻ nhỏ hơn N.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức. //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ for(int i = 1; i < n; i +=2){ //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i sum = sum + i; }

Ngoài ra ta còn có thể sử dụng vòng lặp while thay cho vòng lặp for.

Quảng cáo                                                                 //sử dụng vòng lặp while để tính int i = 1; while(i < n){ sum += i; i += 2; }

Dưới đây mình đã viết một chương trình tính tổng các giá trị lẻ bằng ngôn ngữ C, các bạn có thể tham khảo nhé !!! //Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N #include int main() { //khai báo biến n là số nguyên dương và sum = 0 là tổng các số lẻ từ 1 đến n int n, sum = 0; //sử dụng printf() và scanf() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n printf(“nNhập vào số nguyên dương n: “); scanf(“%d”, &n); //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ for(int i = 1; i < n; i +=2){ //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i sum = sum + i; } //sử dụng vòng lặp while để tính // int i = 1; // while(i < n){ //   sum += i; //   i += 2; // } //hiển thị sum ra màn hình printf(“nTổng các số lẻ từ 1 đến %d là: %d”, n, sum); printf(“n————————————–n”); printf(“Chương trình này được đăng tại Freetuts.net”); }

Kết quả:

Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C++

Để tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng ngôn ngữ C++ cũng tương tự như ngôn ngữ C. Vì về cơ bản thì hai ngôn ngữ này khá tương đồng nhau.

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++ là được. Nhớ thêm thư viện trước khi sử dụng cout() và cin() nhé. //Viết chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N #include using namespace std; int main() { //khai báo biến n là số nguyên dương và sum = 0 là tổng các số lẻ từ 1 đến n int n, sum = 0; //sử dụng cout() và cin() để yêu cầu người dùng nhập vào số nguyên n cout<<“nNhập vào số nguyên dương n: “; cin>>n; //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n với bước nhảy là i += 2 để lấy các số lẻ for(int i = 1; i < n; i +=2){ //cứ sau mỗi vòng lặp thì sum = sum + i sum = sum + i; } //sử dụng vòng lặp while để tính // int i = 1; // while(i < n){ //   sum += i; //   i += 2; // } //hiển thị sum ra màn hình cout<<“nTổng các số lẻ từ 1 đến “<

Kết quả:

Quảng cáo

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++. Các bạn có thể tham khảo các bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C++ nhé, chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

 • Tính S(n) = 1 + 2 + 3 +  + n bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1^2 + 2^2 +  + n^2 bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 +  + 1/n bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1/2 + 1/4 +  + 1/2n bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1 + 1/3 + 1/5 +  + 1/(2n – 1) bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1/(1×2) + 1/(2×3) ++ 1/(n x (n + 1)) bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1/2 + 2/3 + 3/4 + . + n / (n + 1) bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1/2 + 3/4 + 5/6 +  + (2n + 1)/( 2n + 2) bằng C / C++
 • Tính T(n) = 1 x 2 x 3x N bằng C / C++
 • Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1 + 1.2 + 1.2.3 +  + 1.2.3.N bằng C / C++
 • Tính S(n) = x + x^2 + x^3 +  + x^n bằng C / C++
 • Tính S(n) = x^2 + x^4 +  + x^2n bằng C / C++
 • Tính S(n) = x + x^3 + x^5 +  + x^(2n – 1) bằng C / C++
 • Tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tính tích tất cả các ước số của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tính tổng tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tính tích các chữ số của số nguyên dương n bằng C++
 • Đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Đếm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Đếm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương n bằng C / C++
 • Kiểm tra số n có toàn chữ số lẻ hay không bằng C / C++
 • Kiểm tra số n có toàn chữ số chẵn hay không bằng C / C++
 • Kiểm tra các chữ số của số n có tăng dần từ trái sang phải không bằng C / C++
 • Kiểm tra các chữ số của số n có giảm dần hay không bằng C / C++
 • Tính S(x, n) = x  x^2 + x^3 +  + (-1)^n+1 * x^n bằng C / C++
 • Kiểm tra hai số thực có cùng dấu hay không bằng C / C++
 • Kiểm tra tháng thuộc quý nào bằng C / C++
 • Tính S(n) = 1^3 + 2^3 +  + N^3 bằng C / C++
 • Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho 1 + 2 +  + n > 10000 bằng C / C++
 • Sử dụng vòng lặp for để xuất các ký tự từ A đến Z bằng C / C++
 • Tính tổng các giá trị lẻ nguyên dương nhỏ hơn N bằng C / C++
 • In tất cả các số nguyên dương lẻ nhỏ hơn 100 bằng C / C++
 • Kiểm tra loại tam giác gì bằng C / C++
 • Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng C / C++
 • Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++
 • Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tiếp theo bằng C / C++
 • Nhập vào ngày tháng năm rồi in ra ngày tháng năm trước đó bằng C / C++
 • In ra cách đọc của một số nguyên dương có hai chữ số bằng C / C++
 • In ra cách đọc của một số nguyên dương có ba chữ số bằng C / C++
 • Tính điểm trung bình của môn toán và môn văn bằng C / C++
 • Tìm phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
 • Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
 • Tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
 • Tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng một chiều bằng C / C++
 • Nhập, xuất mảng các số thực bằng C / C++
 • Nhập, xuất mảng các số nguyên bằng C / C++
 • Liệt kê các giá trị chẵn trong mảng các số nguyên bằng C / C++
 • Liệt kê các giá trị lẻ trong mảng các số nguyên bằng C / C++
 • Liệt kê vị trí các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++
 • Đếm số nguyên tố có trong mảng một chiều các số nguyên bằng C / C++
 • Tính tổng các giá trị âm trong mảng một chiều các số thực bằng C / C++

Các chủ đề liên quan:

 • Học C++
 • Bài tập C++
 • Học C
 • Bài tập C
 • Giải thuật C/C++
 • Các hàm C / C++

Quảng cáo

Bạn đang tìm hiểu bài viết Tính tổng các số dương chẵn nhỏ hơn số nguyên dương n đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.