Quy tắc lùi thì trong câu gián tiếp đáng xem nhất 2024

Xem Quy tắc lùi thì trong câu gián tiếp đáng xem nhất 2024

​Câu gián tiếp trong tiếng anh là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng nên nắm được.

​Dưới đây là tổng hợp cách sử dụng cơ bản câu gián tiếp qua các loại câu, hãy cùng tìm hiểu nhé. ​Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh ​I. Phân Biệt Câu Trực Tiếp – Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh​II. Cách Sử Dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh​1. Lùi Thì Của Câu​2. Biến Đổi Đại Từ, Tân Ngữ Và Tính Từ Sở Hữu​3. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu​4. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn​III. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng AnhIV. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh​1. Câu Hỏi Yes/No:​2. Câu Hỏi Wh- Questions:​V. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh​VI. Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Gián Tiếp​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với to V:​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving:​Ngoài ra:​VII. Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng AnhXEM ĐÁP ÁN:Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

​I. Phân Biệt Câu Trực Tiếp – Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Câu trực tiếp (direct speech) là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để trong dấu ngoặc kép ( ).

​Ví dụ: I love shopping, she said.

​Câu gián tiếp (indirect/reported speech) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật mà ý nghĩa không thay đổi.

​Ví dụ: She said that she loved shopping.

Phân biệt câu trực tiếp – câu gián tiếp trong tiếng Anh

​II. Cách Sử Dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Để chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta chỉ cần ghép nội dung tường thuật vào sau động từ tường thuật và thực hiện một số biến đổi sau:

​1. Lùi Thì Của Câu

​Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ở thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo quy tắc sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn giản

Tương lai đơn trong quá khứ (would/shoud)

Tương lai gần

Tương lai gần trong quá khứ (was/were going to)

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ

​Một số trường hợp đặc biệt không lùi thì khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp:

​​1. Nếu động từ tường thuật (reporting verb) chia ở các thì hiện tại: chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính và các trạng từ chỉ nơi chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.

​Ví dụ:

​​ 2. Sự thật, sự việc luôn luôn đúng

​Ví dụ:

​3. ​Câu điều kiện loại II và III

Ví dụ:

4. Wish + past simple/ past perfect

Ví dụ:

5. Cấu trúc its time somebody did something

​Ví dụ:

​​6. Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển

​Ví dụ:

​2. Biến Đổi Đại Từ, Tân Ngữ Và Tính Từ Sở Hữu

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

I

He/She

We

They

You

He/She/I/They

me

him/her

us

them

you

him/her/me/them

myself

himself/herself

ourselves

ourselves

yourself

himself / herself / myself

yourselves

themselves

my

his / her

our

their

your

his / her / my/ their

​3. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu

​4. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Here

There

This

That

These

Those

Today

That day

Tonight

That night

tomorrow

The next day/ The following day

Next week

The following week

Yesterday

The day before/ The previous day

Last week

The week before/ The previous week

The day after tomorrow

In 2 days time

The day before yesterday

Two days before

Now

Then

Ago

Before

​III. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khi biến đổi câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta sử dụng các động từ tường thuật: say (that), tell sb (that)

​Thực hiện các biến đổi cần thiết về đại từ, tân ngữ, tính từ sở hữu,…và lùi thì nếu động từ tường thuật chia ở thì quá khứ.

S + said /said to sb that/ told sb that + Clause

​Ví dụ:

IV. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​1. Câu Hỏi Yes/No:

​ Động từ tường thuật sử dụng: ask, wonder, want to know

​Thêm if/whether sau động từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted to know + if/whether + Clause

Ví dụ:

Chú ý: Nếu trong câu trực tiếp có từ or not thì trong câu gián tiếp bắt buộc dùng whether.

​Ví dụ:

​2. Câu Hỏi Wh- Questions:

​Động từ tường thuật thường sử dụng: ask, wonder, want to know

​Sau động từ tường thuật là từ để hỏi và mệnh đề (lùi thì nếu cần thiết) không đảo ngữ

S+ asked (sb) / wondered/ wanted to know + Wh-word + S+ V (thì)

​Ví dụ:

​V. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khẳng định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + to V

​Ví dụ:

​Phủ định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + to V

​Ví dụ:

Khi câu trực tiếp mang nghĩa ra lệnh, ta dùng động từ tường thuật order:

order sb to do st

​Ví dụ:

​VI. Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Gián Tiếp

​Đôi khi, tùy vào sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp mà ta sẽ chọn động từ tường thuật phù hợp (ngoài ask, tell), các động từ tường thuật chia làm 2 nhóm chính:

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với to V:

​Offer to V: đề nghị giúp đỡ ai cái gì

​Advise sb to V: khuyên ai làm gì

​Invite sb to V: mời ai làm gì

​Remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì

​Warn sb to V: cảnh cáo ai làm gì

​Câu gián tiếp có động từ tường thuật đi với Ving:

​Apologize (to sb) for st/ doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì

​Accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì

​Suggest Ving: gợi ý làm gì

​Ngoài ra:

​Exclaim that: khen ngợi = compliment sb on st: khen ai về cái gì

​Explain that: giải thích rằng

​VII. Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

 1. He said, “I like this song.”
 2. “Where is your sister?” she asked me.
 3. “I don’t speak Italian,” she said.
 4. “Say hello to Jim,” they said.
 5. “The film began at seven o’clock,” he said.
 6. “Don’t play on the grass, boys,” she said.
 7. “Where have you spent your money?” she asked him​.
 8. “I never make mistakes,” he said.
 9. “Does she know Robert?” he wanted to know.
 10. “Don’t try this at home,” the stuntman told the audience.
 11. “I often have a big hamburger.”, Benjamin says.
 12. If I were you, Id stop taking tranquizllers. They wont be good for you health in the long run, I said.
 13. Frank: “How much pocket money does Lisa get?”
 14. Dont touch that wire, will you, said the mother.
 15. Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.
 16. Im sorry Im late, he said.
 17. Shall I do the cleaning up for you? he said.
 18. If I were you, I would buy that book , she said.
 19. Why dont we go to the cinema tonight? he said.
 20. Would you like to come to my birthday party next Saturday? she said.
 21. Lets go swimming this Sunday, he said.
 22. Shall I carry the bag for you? he said.
 23. What a beautiful dress! she said.
 24. How ugly! he said.
 25. Remember to lock the door she said.

  XEM ĐÁP ÁN:

  1. He said he liked that song.
  2. She asked me where my sister was.
  3. She said that she didnt speak Italian.
  4. They asked me to say hello to Jim.
  5. He said the film had began at seven oclock.
  6. She told the boys not to play on the grass.
  7. She asked him where he had spent his money.
  8. He said he never made mistakes.
  9. He wanted to know if she knew Robert.
  10. The stuntman advised the audience not to try that at home.
  11. Benjamin says that he often has a big hamburger.
  12. I advised her to stop taking tranquillizers and explained that they wouldnt be good for her health in the long run.
  13. Frank asked how much pocket money Lisa got.
  14. The mother warned the child not to touch the wire.
  15. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.
  16. He apologized for being late.
  17. He offered to do the cleaning up for me.
  18. She advised me to buy that book.
  19. He suggested going to the cinema that night.
  20. She invited me to come to her birthday party the following Saturday.
  21. He suggested going swimming that Sunday.
  22. He offered to carry the bag for me.
  23. She complimented me on my beautiful dress.
  24. He said/exclaimed that it was ugly.
  25. She reminded me to lock the door.

   Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

   Đây là các bài viết chủ đề tiếng Anh giao tiếp được nhiều người đọc nhất trong tháng:

Bạn đang tìm hiểu bài viết Quy tắc lùi thì trong câu gián tiếp đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.