một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 1/3 bể hỏi trung bình đáng xem nhất 2024

Xem một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 1/3 bể hỏi trung bình đáng xem nhất 2024

Một vòi nước chảy vào bể .Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể ,giờ thứ hai chảy được 1/3 bể .Hỏi trung bình mỗi giờ vòi chảy được bao nhiêu phần của bể nước ?

Trung bình mỗi ngày chảy được là:

(left(frac{2}{5}+frac{1}{3}right):2=frac{11}{30})

Đáp số : trông bạn tick cho mình

phải là 11/15

11/15 nhé

một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể. giờ thứ hai chảy được 1/3 bể . hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được bao nhiêu phần của bể nước

Trung bình chảy được số phần bể là :

(frac{2}{5}+frac{1}{3}:2=frac{11}{30})( bể )

Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể nước ?

Được cập nhật 30 tháng 11 2020 lúc 20:00

Trong hai giờ vòi nước chảy đượclà :

(frac{2}{5})+(frac{1}{3})=(frac{11}{15})( bể )

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được là :

(frac{11}{15}):(2)=(frac{11}{30})( bể )

Đáp số :(frac{11}{30})bể

Bài giải

Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được số phần của bể là :

(left(frac{2}{5}+frac{1}{3}right):2=frac{11}{30})( bể )

Đáp số : ……………………….

Một vòi nước chảy vào một cái bể . Giờ thứ nhất vòi chảy được 1/7 bể . Giờ thứ hai chảy được 5/21 bể . Giờ thứ ba chảy được 1/3 bể . Hỏi trung bình mỗi vòi chảy vào bể được bao nhiêu phần ?

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 21:50

Trung bình mỗi giờ chảy được:

(left(frac{1}{7}+frac{5}{21}+frac{1}{3}right)div3=frac{5}{21})( phần của bể )

Đ/s: …

1 vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể nước?

1 vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể nước?

Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2 phần 5 bể, giờ thứ hai chảy được 1 phần 3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đo chảy được bao nhiêu phần của bể nước?

( Giúp nhanh nhé!)

Được cập nhật 26 tháng 9 2017 lúc 20:42

cả hai giờ chảy được :

2/5 + 1/3 = 11/15 ( bể )

tổng số giờ hai vòi chảy :

1 + 1 = 2 ( giờ )

trung bình mỗi chờ chảy :

11/15 : 2 = 11/30 ( bể )

ĐS:…

Cả hai giờ vòi nước đó chảy được số phần bể nước là:

(frac{2}{5}+frac{1}{3})=(frac{11}{15})( bể nước )

Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được số phần bể nước là:

(frac{11}{15}:2=frac{11}{30})( bể nước )

Đ/S:(frac{11}{30})bể nước

Trung bình mỗi vòi chảy được số nước là:

(2/5+1/3):2=11/30

Đ/S:11/30 k mik nha^_^

1 vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần của bể nước?

1 vòi nước chảy vào bể .Giờ thứ nhất chảy được2/5 bể giờ thứ 2 chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần bể nước

Được cập nhật 30 tháng 9 2017 lúc 22:52

phùng thị quế

Cả hai vòi chảy được số phần bể là :

(frac{2}{5}+frac{1}{3}=frac{11}{15})( bể )

Trung bình một giờ vòi nước chảy được :

(frac{11}{15}div2=frac{11}{30})( bể )

Cả 2 với đóchảy được số phần trăm bề là :

2/15 + 1/5 = 1/3 ( bể )

Trung bình mỗi giờ vòi đó chảy được :

1/3 : 2 = 1/6 ( bể )

Đáp số : ………….

Cả 2 giờ vòi đó chảy được số phần bể là:

2/15+1/5=1/3(bể)

Trung bình 1 giờ vòi đó chảy được là:

1/3:2=1/6(bể)

Đáp số:1/6 bể

Một vòi nước chảy vào bể. Giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể, giờ thứ hai chảy được 1/3 bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phầncủa bể nước ?

Giúp mình nha

TB moi gio chay dc :

(2/5 + 1/3) : 2 = 20/30 = 2/3 ( be)

Đ/S

Bài giải

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được số phần của bể nước là:

(2/5+1/3):2=15/4(phần bê nước)

Đáp số: 15/4 phần bể nước.

Trong hai giờ vòi nước chảy được là :

2/5 + 1/3 = 11/15 ( bể )

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được là :

11/15 : 2 = 11/30 ( bể )

Đáp số : 11/30 bể

Bạn đang tìm hiểu bài viết một vòi nước chảy vào bể giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể giờ thứ hai chảy được 1/3 bể hỏi trung bình đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.