Kế toán ngân hàng Chương 3 đáng xem nhất 2024

Xem Kế toán ngân hàng Chương 3 đáng xem nhất 2024

Kế toán ngân hàng – Chương 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (154.75 KB, 11 trang )

Chương thứ ba
KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ
Mục tiêu:Cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt
trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ
thể và các thông tin kế toán cung cấp
3.1. Khái niệm: Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn
nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân
hàng nhà nước hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
3.2. Kế toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam
Nguyên tắc hạch toán trên tài khoản 101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
Khi ngân hàng thu, chi tiền mặt bắt buộc phải có giáy nộp tiền lĩnh tiền, séc
lĩnh tiền hoặc phiếu thu phiếu chi và đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm theo
quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt.
Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ hoặc in từ máy (đóng thành cuốn hoặc
tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày và tồn
quỹ cuối ngày. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến
hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có
chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số
chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản 3641 (phần thiếu) hoặc tài khoản 461
(phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó
Chứng từ
-Giấy nộp tiền – Biên bản giao nhận ngoại tệ
-Giấy lĩnh tiền – Giấy báo tiêu thụ ngoại tệ nhờ tiêu thụ
-Séc lĩnh tiền – Hối phiếu
-Phiếu thu – Phiếu chi
Hạch toán chi tiết:Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật ký quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ
các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật
ký chứng từ và hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật ký quỹ kế toán mở sổ
kế toán chi tiết để ghi sổ tổng cộng thu, chi và tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một
dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng.
Tài khoản kế toán về tiền mặt

10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý,
đá quý
101 Tiền mặt bằng đồng Việt Nam
1011 Tiền mặt tại đơn vị (Tiền mặt đã kiểm đếm và Tiền
mặt thu theo túi niêm phong)
1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
1014 Tiền mặt tại máy ATM
1019 Tiền mặt đang vận chuyển
Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt bằng đồng
Việt Nam tại các Ngân hàng.
Nội dung và kết cấu tài khoản 1011 Tiền mặt tại đơn vị
Bên Nợ: Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ
Bên Có: Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ
Số Dư Nợ: Số tiền mặt hiện có đang theo dõi tại quỹ nghiệp vụ của đơn
vị
Nội dung và kết cấu tài khoản 1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ và
tài khoản 1014
Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt ở tại quỹ các đơn vị trực
thuộc hạch toán báo sổ (không lập bảng cân đối kế toán riêng)
Bên Nợ: Số tiền mặt tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ
Các khoản thu tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ
Bên Có: Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ
Các khoản chi tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ
Số Dư Nợ: Số tiền mặt hiện có đang theo dõi tại quỹ nghiệp vụ của đơn vị hạch
toán báo sổ
Nội dung và kết cấu tài khoản 1019 Tiền mặt đang vận chuyển
Bên Nợ: Số tiền xuất quỹ để vận chuyển đến đơn vị nhận tiền
Bên Có: Số tiền đã vận chuyển đến đơn vị nhận (căn cứ vào biên bản
giao nhận tiền hoặc giấy báo của đơn vị nhận tiền)
Số dư Nợ: Số tiền mặt đang vận chuyển trên đường
Nội dung và kết cấu tài khoản 1014 – Tiền mặt tại máy ATM
Tài khoản này dùng để theo dõi số tiền đồng Việt Nam tại các máy ATM của
TCTD.
Bên Nợ : – Số tiền mặt tiếp quỹ cho máy ATM
– Các khoản thu tiền mặt trực tiếp từ máy ATM
Bên Có : – Số tiền mặt từ máy ATM nộp về quỹ tiền mặt đơn vị
– Các khoản chi tiền mặt tại máy ATM
Số dư Nợ: – Số tiền mặt còn tồn tại máy ATM
Hạch toán chi tiết:
– Mở tài khoản chi tiết cho từng máy ATM.
Qui trình kế toán các nghiệp vụ về tiền mặt bằng đồng Việt nam
Nội dung: Là việc phản ánh số tiền mặt nhập vào xuất ra của quĩ nghiệp vụ ngân
hàng, từ đó cho biết các thông tin về sự biến động và hiện có tài bất kỳ thời điểm
nào trong ngày, tháng , quí
– Thu tiền: Dựa vào các chứng từ thu tiền mặt như phiếu nộp tiền, phiếu
thukế toán sẽ ghi thu vào tài khoản thích hợp
Nợ TK 1011 Tiền mặt tại đơn vị
Có TK 4211, 2111Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng
hoặc trả nợ tiền vay
– Chi tiền: Căn cứ vào các chứng từ như Séc lĩnh tiền mặt, giấy lĩnh tiền mặt,
kế toán sau khi kiểm tra, nếu đủ điều kiện thanh toán thì ghi giảm tài khoản cho
khách hàng.
Nợ TK 4211, 2111… hoặc TK thích hợp khác
Có TK 1011 Tiền mặt tại đơn vị
-Ngân hàng chuyển tiền cho đơn vị khác, cho các đơn vị phụ thuộc
Nợ TK 1012, 1019
Có TK 1011 Tiền mặt tại đơn vị
-Khi có giấy giao nhận tiền của các đơn vị khác
Nợ TK 4211, 5211, 5012, … Tùy theo hình thức thanh toán vốn giữa
các NH
Có TK 1012,1019
– Khi chuyển tiền cho máy ATM
Nợ TK 1014 Tiền mặt tại máy ATM
Có TK 1011 Tiền mặt tại đơn vị
– Khi nhận được các tín hiệu trên thẻ của người rút tiền
Nợ TK 4211 Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng trong nước
Nợ TK thích hợp khác
Có TK 1014 Tiền mặt tại máy ATM
3.3. Kế toán tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ
Nguyên tắc hạch toán các tài khoản ngoại tệ
Thực hiện hạch toán đối ứng giữa các tài khoản ngoại tệ và từng loại ngoại
tệ.
Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ, hạch toán đồng thời các bút toán
đối ứng bằng ngoại tệ và bút toán đối ứng bằng đồng Việt Nam.
Đối với các khoản thu, trả lãi bằng ngoại tệ được thực hiện thông qua nghiệp
vụ mua bán ngoại tệ để chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thời điểm phát
sinh để hạch toán vào thu nhập và chi phí.
Gía trị ngoại tệ quy ra đồng Việt Nam để hạch toán các nghiệp vụ mua, bán
ngoại tệ trên các tài khoản có gốc ngoại tệ tính theo giá mua, bán thực tế tại thời
điểm phát sinh nghiệp vụ. Đối với các nghiệp vụ ngoại tệ khác, hạch toán thống
nhất theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm
phát sinh nghiệp vụ.
Trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản ngoại tệ, ghi cả ngoại tệ và đồng Việt
Nam.
Phần kế toán tổng hợp các tài khoản ngoại tệ chỉ phản ánh bằng đồng Việt
Nam.
Cuối tháng, tiến hành quy đổi (để lập báo cáo) số dư tất cả các tài khoản
thuộc khoản mục tiền tệ theo tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với đồng Đô la
Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố vào cuối tháng, trừ các khoản mục phi tiền tệ
(TSCĐ, vật liệu, góp vốn đầu tư, mua cổ phần bằng ngoại tệ…) vẫn theo tỷ giá hối
đoái tại ngày giao dịch (các tài khoản này không được đánh giá lại). Số chênh lệch
tăng, giảm số dư cuối tháng (quy ra đồng Việt Nam) của các tài khoản có gốc
ngoại tệ được hạch toán bổ sung vào doanh số trong tháng của các tài khoản ngoại
tệ và chuyển vào tài khoản 631 Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
Đối với TCTD có nhiều nghiệp vụ ngoại tệ, để đơn giản công việc hạch toán
hàng ngày, có thể tổ chức việc hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp các tài
khoản ngoại tệ theo nguyên tệ, những đến cuối tháng, phải quy đổi số dư, doanh số
hoạt động trong tháng của các tài khoản ngoại tệ ra đồng Việt nam (theo tỷ giá hối
đoái giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày
cuối tháng) để tổng hợp và phản ánh đầy đủ hoạt động trên bảng cân đối tài khoản
hàng tháng bằng đồng Việt Nam
Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải
quy đổi thông qua một loại nguyên tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt nam.
Tài khoản phản ánh ngoại tệ
103 Tiền mặt ngoại tệ
1031 Ngoại tệ tại đơn vị
1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
Nội dung và kết cấu của các tài khoản 1031 Ngoại tệ tại đơn vị
Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ nhập quỹ
Bên Có: Giá trị ngoại tệ xuất quỹ
Số Dư Nợ: Giá trị ngoại tệ nhập quỹ hiện có đang theo dõi tại TCTD
Nội dung và kết cấu của các tài khoản 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo
sổ
Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ
Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ thu vào
Bên Có: Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ nộp về quỹ của
TCTD chủ quản
Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ chi ra
Số Dư Nợ: Giá trị ngoại tệ đang theo dõi ở đơn vị hạch toán báo sổ
Nội dung và kết cấu cuả tài khoản 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
Bên Có: Giá trị ngoại tệ đã được tiêu thụ
Số Dư Nợ: Giá trị ngoại tệ đang gửi đi nhờ tiêu thụ

Bạn đang tìm hiểu bài viết Kế toán ngân hàng Chương 3 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.