Giáo dục công dân 7 trang 58 đáng xem nhất 2024

Xem Giáo dục công dân 7 trang 58 đáng xem nhất 2024

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 17 trang 58

Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trả lời Gợi ý GDCD 7 Bài 17 trang 58

a) Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào?

Trả lời:

Quảng cáo

– Bộ máy nhà nước ta gồm:

+ Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân.

+ Các cơ quan hành chính nhà nước

+ Các cơ quan xét xử

+ Các cơ quan kiểm sát

b) Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào? Kể tên các cơ quan đó.

Trả lời:

– Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân gồm:

+ Quốc hội

+ Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

Quảng cáo

+ Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)

– Các cơ quan hành chính nhà nước gồm:

+ Chính phủ

+ Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

– Các cơ quan xét xử gồm:

+ Tòa án nhân dân tối cao

+ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

Quảng cáo

+ Các tòa

+ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Các viện kiểm sát quân sự

c) Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ?

Trả lời:

– Đại biểu Quốc hội là kết quả lựa chọn thống nhất của nhân dân cả nước qua bầu cử, là đại biểu của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực Nhà nước;

– Quốc hội bao gồm các đại biểu là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân; là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của nhân dân cả nước;

– Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước;

– Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia cũng như các vấn đề trọng đại của đất nước.

d) Vì sao Hội đồng nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

Trả lời:

Hội đồng nhân dân là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân từng địa phương lựa chọn và bầu ra, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương để tham gia công việc của nhà nước ở địa phương.

đ) Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội ?

Trả lời:

– Vì Chính phủ do Quốc hội bầu ra để điều hành công việc hành chính nhà nước trong toàn quốc.

– Tổ chức thi hành Hiến pháp, các luật và nghị quyết của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

– Tổ chức điều hành thống nhất trong toàn quốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

e) Vì sao Ủy ban nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra để quản lí, điều hành những công việc nhà nước ở địa phương theo đúng hiến pháp, pháp luật

g) Theo em, công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước?

Trả lời:

– Công dân có quyền giám sát, góp ý vào hoạt động của các đại biểu.

– Có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan Nhà nước, giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

Xem thêm các bài giải bài tập sách giáo khoa GDCD lớp 7 ngắn nhất, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt GDCD 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Bạn đang tìm hiểu bài viết Giáo dục công dân 7 trang 58 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.