Các nhà khoa học tách riêng tilacoit của lục lạp đáng xem nhất 2024

Xem Các nhà khoa học tách riêng tilacoit của lục lạp đáng xem nhất 2024

Đề thi HSG quốc gia THPT môn Sinh học năm 2018 (bản Word chuẩn, đẹp)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (510.73 KB, 11 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA THPT
NĂM 2018
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi thứ nhất: 11/01/2018
(Đề thi gồm 04 trang, gồm 12 câu)
Câu 1. (1,5 điểm)
Một nhà khoa học đã tinh sạch ADN thu được từ các tế bào mô cơ ở các pha khác
nhau trong chu kỳ tế bào. Bằng kĩ thuật phù hợp, nhà khoa học đã tách và đo riêng rẽ
lượng ADN của nhân và ADN của ti thể. Hãy cho biết hàm lượng tương đối của ADN
nhân và ADN ti thể trong các tế bào thay đổi như thế nào ở các pha khác nhau của chu kỳ
tế bào? Giải thích.
Câu 2. (1,5 điểm)
Khả năng hấp thu saccarôzơ của một chủng vi khuẩn sống ở biển được xác định
bằng việc nuôi các tế bào vi khuẩn này trong môi trường có saccarôzơ (là nguồn cacbon
duy nhất) được đánh dấu phóng xạ 14C. Sự hấp thu saccarôzơ theo thời gian được đo ở
các môi trường có bổ sung Na +, K+, Li+, Na+ và chất X (chất ức chế tạo građien H +). Kết
quả nghiên cứu khả năng hấp thu saccarôzơ của các tế bào vi khuẩn này được thể hiện ở
bảng dưới đây.
Thời gian
(phút)
Khả năng hấp thu saccarôzơ (mmol/mg prôtêin tổng số của tế bào)
Bổ sung Na+
Bổ sung K+

Bổ sung Li+
Bổ sung Na+ và chất X
0
0
0
0
0
1
9,5
2,0
3,0
1,0
2
14,5
2,5
3,5
1,0
3
17,0
3,0
4,5
1,5
4
19,0
3,0
4,5
1,5
a) Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa khả năng hấp thu saccarôzơ theo thời gian của tế
bào vi khuẩn ở các môi trường.
b) Hãy cho biết sự hấp thu saccarôzơ ở vi khuẩn trên được thực hiện theo cơ chế nào?
Giải thích.
c) Giải thích tác động của K+, Li+ lên sự hấp thu saccarôzơ.
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Câu 3. (1,5 điểm)
Khi một enzim có mặt ở một loài vi khuẩn thì con đường chuyển hóa mà enzim đó
tham gia thường tồn tại trong loài vi khuẩn này. Bảng 3.1 là tên enzim và phản ứng
enzim xúc tác được sử dụng làm chỉ thị cho sự xuất hiện của các con đường chuyển hóa
mà nó tham gia. Bảng 3.2 thể hiện sự có mặt hay vắng mặt của một số enzim ở bốn loài
vi khuẩn khác nhau 1, 2, 3 và 4.
Bảng 3.1. Enzim và phản ứng xúc tác tương ứng
Tên enzim
Phản ứng xúc tác
Lactat đêhiđrôgenaza (LDH)
Axit piruvic + NADH  axit lactic + NAD+
Aldolaza
Fructôzơ 1,6 điphôtphat  đihiđrô axeton phôtphat
+ glixerandehit phôtphat
Alcohol đêhiđrôgenaza (ADH)
Axetandehit + NADH  Etanol + NAD+

Xitôcrôm c oxidaza
Vận chuyển electron từ Xitôcrôm c1 tới Xitôcrôm a
ATP sintetaza
Vận chuyển H+ qua màng tạo ATP từ ADP và Pi
Xitrat sintetaza
Axit oxaloaxetic + Axetyl-CoA  axit xitric
Bảng 3.2. Sự có mặt (+) và vắng mặt () của mỗi loại enzim trong từng loài vi khuẩn
Tên enzim
Loài vi
khuẩn
LDH
Aldolaza
ADH
Loài 1

+

Loài 2
+
Loài 3
Loài 4
+
Xitôcrôm c
ôxidaza

ATP
sintêtaza
+
Xitrat
sintêtaza

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
Hãy cho biết:
a) Loài vi khuẩn nào KHÔNG thể thực hiện được hô hấp hiếu khí? Giải thích.
b) Các sản phẩm chính mỗi loài vi khuẩn tạo ra sau quá trình chuyển hóa glucôzơ.
Câu 4. (2,0 điểm)
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Hình bên thể hiện một con đường truyền tín hiệu liên quan đến sự phát sinh các tế
bào ung thư. Các yếu tố hoạt hóa và các phân tử có vai trò quan trọng trong con đường
tín hiệu này đã được nghiên cứu nhằm tìm ra các chất ức chế để khóa con đường tín hiệu
và sử dụng các chất đó trong liệu pháp hóa học để điều trị ung thư.
Từ hình bên hãy cho biết:
a) Các cơ chế có thể liên quan đến photphorin hóa hoặc khử photphorin hóa của các
prôtêin A, B và C. Giải thích.
b) Thí nghiệm nào từ (1) đến (6) dưới đây có thể chứng minh sự truyền tín hiệu là từ B
C mà không phải C  B? Giải thích.
(1) Bổ sung một chất bất hoạt A sẽ hoạt hóa B.
(2) Bổ sung một chất hoạt hóa A sẽ hoạt hóa C.
(3) Bổ sung một chất hoạt hóa B sẽ hoạt hóa C.
(4) Bổ sung một chất bất hoạt B sẽ hoạt hóa C.
(5) Tạo đột biến tăng mức độ biểu hiện của B sẽ thúc đẩy tạo ra nhiều phân tử C hoạt hóa
hơn.
(6) Bổ sung một chất bất hoạt B nhưng hoạt hóa C sẽ quan sát được đáp ứng tế bào.
Câu 5. (2,0 điểm)
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

a) Hãy phân biệt ba nhóm thực vật: thủy sinh, hạn sinh mọng nước và hạn sinh lá
cứng về nơi sống, đặc điểm hình thái thân, rễ, lá và nêu đại diện cho mỗi nhóm.
b) Khi thực hiện thí nghiệm trồng cây trong điều kiện không trọng lực, sự sinh
trưởng của hạt mới nảy mầm bị ảnh hưởng như thế nào? Có thể sử dụng yếu tố nào để
thay thế tác động của trọng lực trong trường hợp này? Giải thích.
Câu 6. (2,0 điểm)
Các nhà khoa học tách riêng tilacôit của lục lạp và đưa vào môi trường tương tự
như chất nền của lục lạp. Theo dõi pH của môi trường chứa tilacôit ở các điều kiện khác
nhau và thu được kết quả thể hiện ở hình bên. Trong đó, (i) là thời điểm bắt đầu chiếu
sáng, (ii) là thời điểm một chất X được thêm vào môi trường đang được chiếu sáng.
a) Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút
tính từ khi bắt đầu thí nghiệm, pH của môi
trường chứa tilacôit thay đổi như thế nào so
với trước khi chiếu sáng? Giải thích.
b) X có thể là chất ức chế quá trình nào dưới
đây? Giải thích.
(1) Quá trình photphorin hóa oxi hóa
(2) Quá trình tổng hợp enzim rubisco
(3) Quá trình truyền điện tử giữa hệ
quang hóa I và II
(4) Quá trình phân hủy NADPH
Câu 7. (1,5 điểm)
Nghiên cứu về quá trình ra hoa ở cây cải dại (Arabidopsis thaliana) cho thấy, sự ra
hoa ở cây cải dại bị chi phối bởi nhiều gen và nhiệt độ thường. Trong đó, gen C mã hóa
prôtêin ức chế hoạt động của các gen khác quy định sự ra hoa, gen D mã hóa enzim
deaxetylaza liên quan đến sự ức chế phiên mã của gen C. Gen D được cảm ứng bởi nhiệt
độ thấp kéo dài.
a) Tác động của nhiệt độ thấp đến sự ra hoa ở cây cải dại là hiện tượng gì? Có thể
vận dụng hiện tượng này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

b) Giả sử các yếu tố môi trường của cây là bình thường, trong các trường hợp dưới
đây cây cải dại có ra hoa hay không? Giải thích.
– Trường hợp 1: được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài.
– Trường hợp 2: KHÔNG được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài.
Câu 8. (1, 5 điểm)
Bảng dưới đây thể hiện giá trị trung bình của áp lực và thể tích máu của tâm thất ở
các giai đoạn trong chu kỳ tim ở trạng thái nghỉ ngơi của người khỏe mạnh và hai người
bệnh (1, 2). Mỗi người bệnh bị một khiếm khuyết khác nhau về van tim bên trái.
Chỉ số
Áp lực trong tâm thất (mmHg)
Thể tích máu trong tâm thất
(ml)
Tâm trương tối
đa
Tâm thu tối
đa
Ngay khi kết
thúc tống máu
Khi đẩy máu
Người khỏe
mạnh
10
120
40

120
Người bệnh 1
20
140
80
135
Người bệnh 2
10
100
10
139
Đối tượng
a) Hãy tính nhịp tim của người khỏe mạnh ở trên khi lưu lượng tim là 28,82 lít/phút, thể
tích máu tối đa của tâm thất tăng gấp đôi và thể tích tối thiểu của tâm thất giảm một nửa.
Nêu cách tính.
b) Trong hai người bệnh 1 và bệnh 2 có một người bị hở van tim và một người bị hẹp van
tim. Hãy cho biết người nào bị hở van tim, người nào bị hẹp van tim? Giải thích.
Câu 9. (1,5 điểm)
Khả năng lấy O2 từ môi trường của nhiều động vật có thể được phản ánh qua
đường cong phân ly hemoglobin của chúng. Hình bên thể hiện đường cong phân ly
hemoglobin của hai nhóm cá thể có kích thước, khối lượng và mức độ trưởng thành
tương đương của hai loài cá I và II.
Hãy trả lời và giải thích cho các câu hỏi dưới đây.
Trong hai loài cá I và II:
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

a. loài nào sống ở vùng nước chảy nhanh hơn?
Loài I
b. loài nào có tốc độ trao đổi chất thấp hơn?
Loài II
d. loài nào sống ở vùng nước sâu hơn?
Mức bão hòa O2 (%)
c. loài nào đặc trưng bằng hàm lượng
hemoglobin trên một đơn vị thể tích máu cao
hơn? Giả sử hai loài có mức độ tiêu thụ O 2
như nhau.
e. loài nào sống ở vùng mước có nồng độ
muối thấp hơn?
f. loài nào thường thở trong không khí (ở
phía trên mặt nước), loài nào chỉ thở bằng
mang ở trong nước?

Phân áp O2 (mm Hg)
Câu 10. (1,5 điểm)
a) Hoocmon tiroxin có tác dụng làm tăng tốc độ chuyển hóa trong cơ thể. Rexinoid
là một chất có tác dụng bám và khóa thụ thể của TRH (hoocmon giải phóng hướng tuyến
giáp của vùng dưới đồi) ở tuyến yên. Rexinoid
thường được sử dụng để kiểm tra bất thường
trong hoạt động của các tuyến nội tiết liên
quan đến sự điều hòa sản xuất và tiết tiroxin.
Người bệnh Y có kết quả kiểm tra với rexinoid
được thể hiện ở hình bên.
– Hãy cho biết người bệnh Y bị bất thường ở
tuyến nội tiết nào? Giải thích.
– Người bệnh Y có nồng độ TRH trong máu và
tốc độ sinh nhiệt trong cơ thể khác biệt như thế
nào so với người khỏe mạnh? Giải thích.
b) Hình bên thể hiện một phôi ếch đang ở trong một giai đoạn phát triển phôi.
– Hãy cho biết phôi ở hình bên tương ứng với giai đoạn phôi nào của sự phát triển phôi
ếch? Giải thích.
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

– Nếu hợp tử bị tác động bởi một chất ngăn cản đặc hiệu sự biệt hóa của các tế bào tạo
nên các mô khác nhau thì sự phát triển phôi ếch dừng lại ở giai đoạn phôi nào?
Câu 11. (1,5 điểm)
Bốn chất hóa học (A, B, C, D) có các tác động đặc trưng lên sự truyền tin qua xinap như
sau:
Chất A tăng cường sự phân giải chất truyền tin thần kinh.
Chất B ức chế sự giải phóng chất truyền tin thần kinh.
Chất C ức chế sự loại bỏ chất truyền tin thần kinh khỏi khe xinap.
Chất D tăng cường hoạt hóa kênh Ca2+ ở màng trước xinap.
Bảng dưới đây bao gồm các kết quả của các lần ghi điện thế khử cực cấp độ của màng
sau xinap nơron khi sử dụng kích thích đơn lẻ giống nhau tác động lên nơron trước xinap
trong trường hợp có mặt của từng chất (A, B, C, D) và không có mặt của chất (đối xứng).
Biết rằng điện thế cấp độ có biên độ (độ lớn) và thời gian khử cực thay đổi tương ứng với
số lượng và thời gian tồn tại của chất truyền tin thần kinh được giải phóng ở khe xinap;
thời gian tồn tại của chất truyền tin thần kinh không phụ thuộc vào số lượng của nó. Các
mức Giảm hoặc Tăng ở trong bảng là khác biệt rõ ràng (có ý nghĩa thống kê) so với
mức BT (bình thường).
Kết quả
Chỉ số
Biên độ điện thế
Các lần ghi điện thế
Đối
chứng
BT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
Giảm
BT
Giảm
Tăng
BT
Tăng
Thời gian khử
BT
BT
Giảm
Giảm
BT
Tăng
Tăng
cực
a) Hãy cho biết tác động của từng chất A, B, C, D là tương ứng ở kết quả lần ghi điện thế
nào từ (1) đến (6) nêu trên? Giải thích.
Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

b) Nếu thay toàn bộ sự mở kênh Na + ở màng sau xinap bằng sự mở kênh Cl  khi hoạt hóa
thụ thể của chất truyền tin thần kinh ở màng sau xinap, thì tác động của chất nào trong
bốn chất A, B, C, D gây ra sự phân cực lớn nhất của điện thế màng sau xinap? Giải thích.
Câu 12. (2,0 điểm)
Hình bên thể hiện mối liên quan
giữa lượng phôtphat đi qua nang
Bowman (I) và ống góp (II) với lượng
ion phôtphat trong huyết tương.
a) Hãy vẽ đồ thị để chỉ ra sự thay đổi
trong tốc độ tái hấp thu của thận với ion
phôtphat theo sự tăng của lượng ion này
trong máu từ 0 đến 4 mmol. Giải thích
cách vẽ.
b) Một người bị bệnh thở nhanh do thay
đổi pH máu. Hãy cho biết mức độ thải
ion HPO42- qua dịch lọc ở vị trí (II) của
người này khác biệt như thế nào so với
người khỏe mạnh? Giải thích.
c) Một số chỉ số đã được đo ở người khỏe mạnh cho thấy: tốc độ lọc ở càu thận là 139
ml/phút, tốc độ tạo nước tiểu là 1 ml/phút, nồng độ Na+ ở huyết tương là 135 mmol/lít,
nồng độ Na+ trong nước tiểu là 125 mmol/lít. Hãy cho biết tốc độ tái hấp Na + ở thận bằng
bao nhiêu mmol/phút? Nêu cách tính.
—————- Hết ————-Thí sinh không được sử dụng tài liệu
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Phạm Thị Phương – dethitructuyen.violet.vn

Bạn đang tìm hiểu bài viết Các nhà khoa học tách riêng tilacoit của lục lạp đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.