Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11 đáng xem nhất 2024

Xem Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11 đáng xem nhất 2024

  • Lớp 9
  • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 11 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Trang trước Trang sau

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. looked B. watched C. carried D. stopped

Quảng cáoHiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 2: A. study B. success C. surprise D. sugar

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là / ʃ/

Question 3: A. unite B. underline C. university D. uniform

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ju:/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 4: A. danger B. angry C. language D. passage

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 5: A. character B. children C. teacher D. change

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là / tʃ/. Đáp án A phát âm là /k/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Quảng cáo

Question 1: A.developer B.responsible C.participate D.individual

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 2: A.dramatically B.relation C.drastically D.advantage

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 3: A.consequently B.externally C.financially D.facilitate

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 4: A.economic B.academic C.competition D.technology

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 5: A. generate B. landscape C. layer D. machine

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 6: A. natural B. prevention C. habitat D. pressure

Quảng cáoHiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7: A. scientist B. recycle C. survive D. resource

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8: A. solar B. violation C. temperature D. generator

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 9: A. transportation B. conservation C. emission D. devastation

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10: A. useful B. alternate C. atmosphere D. communication

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 4.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Bạn đang tìm hiểu bài viết Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 11 đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.