Bài tập kế toán ngân hàng về uỷ nhiệm chi đáng xem nhất 2024

Xem Bài tập kế toán ngân hàng về uỷ nhiệm chi đáng xem nhất 2024

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (101.65 KB, 14 trang )

Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 1 –
Bài tập 1
Ngày 12-1-2006 tại Ngân hàng Công thương A có các nghiệp vụ
phát sinh như sau:
1) Công ty A đưa đến ngân hàng bảng kê nộp séc kèm theo 3 tờ séc:
a- Tờ séc bảo chi ghi số tiền là 15 triệu đồng, tờ séc này do công ty
thương mại E có tài khoản tại Ngân hàng Công thương E ngoại tỉnh phát
hành.
b- Tờ séc bảo chi ghi số tiền là 5 triệu đồng, tờ séc này do công ty
trách nhiệm hữu hạn Z có tài khoản ở Ngân hàng đầu tư và phát triển Q
cùng tham gia thanh toán bù trừ phát hành.
c- Tờ séc chuyển khoản ghi số tiền 4 triệu đồng, tờ séc này do Xí
nghiệp cơ khí F có tài khoản tại Ngân hàng Cổ phần B cùng địa bàn phát
hành.
2) Ngân hàng nhận được:
a- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi số tiền là 10 triệu đồng. Tờ séc
này do công ty tư nhân D phát hành 7 ngày trước đây.
b- Lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền ghi số tiền là 17 triệu đồng.
Tờ séc này do Công ty A yêu cầu được sử dụng 15 ngày trước đây.
c. Tờ séc chuyển tiền 20 triệu đứng tên Ông Nhã (người đại diện cho
công ty xà phòng Daso TPHCM). Tờ séc này do Ngân hàng công thương
quận 1 TP HCM phát hành.
d- Tổ thanh toán bù trừ mang về tờ séc chuyển khoản số tiền 8 triệu
đồng (cùng bảng kê nộp séc) do công ty thương mại B phát hành để mua
hàng của công ty cổ phần C có tài khoản tại Ngân hàng đầu tư C.
3) Công ty thương mại B đưa đến ngân hàng các chứng từ sau đây:
a- Tờ séc bảo chi 9 triệu đồng, tờ séc này do HTX C yêu cầu được sử
dụng 5 ngày trước đây.
b- Thẻ thanh toán xin rút tiền mặt 10 triệu. Cho biết NHCTA làm đại lý
thanh toán thẻ cho Hội sở NHCTVN. NHCTA và Hội sở NHCTVN thanh

toán chuyển tiền điện tử , giá trị còn lại của thẻ thanh toán là 20 triệu.
4) Ông Nhã yêu cầu:
a- Bảo chi 1tờ séc 12 triệu đồng để mua hàng của Công ty A.
b- Rút tiền mặt 8 triệu đồng. NH đồng ý.
5) Ông Bình, người đại diện của công ty thương nghiệp K có tài khoản
tại Ngân hàng Công thương F ngoại tỉnh nộp một tờ séc chuyển tiền 18
triệu đồng, ông yêu cầu được sử dụng séc bảo chi 18 triệu đồng để mua
hàng của công ty thương mại B.
Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài khoản
thích hợp.
Cho biết:
– Các tài khoản liên quan đủ tiền để thanh toán.
– Công ty A, Công ty tư nhân D, Công ty thương mại B, HTX C là
khách hàng của NHCT A.
– Các ngân hàng cùng địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 2 –
Bài tập 2
Trong ngày 30-1-2006 tại Ngân hàng Công thương Đống Đa phát
sinh các nghiệp vụ:
1) Công ty thuốc lá Thăng Long đưa đến ngân hàng:
a- Tờ séc chuyển khoản số tiền 5 triệu đồng do Công ty bách hoá A có
tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Hà nội cùng địa bàn ký phát.
b- Tờ séc chuyển khoản số tiền 6 triệu đồng do HTX Đồng Tâm (có tài
khoản tại NHCT Hai Bà Trưng) ký phát. NHCT Đ.Đa và NHCT HBT có HĐ
uỷ quyền chuyển nợ.
c- Bộ UNC số tiền 15 triệu đồng, thanh toán cho HTX thuỷ tinh có tài
khoản tại Ngân hàng ngoại thương Thanh Hoá.
d- Bộ UNC yêu cầu được sử dụng séc chuyển tiền 20 triệu đồng,
người được đại diện cho Công ty là ông Định.
2) Ngân hàng nhận được:
a- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi số tiền 6 triệu đồng. Tờ séc bảo
chi này do Công ty dược liệu ký phát.
b- Lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền, số tiền 9 triệu đồng. Tờ séc
này do HTX Gạch hoa yêu cầu phát hành 6 ngày trước đây.
c- Lệnh chuyển tiền về bộ UNC số tiền 19 triệu đồng. UNC này thanh
toán cho Công ty bách hoá B.
d. Lệnh chuyển tiền về thẻ thanh toán số tiền 25 triệu đồng từ ngân
hàng phát hành chuyển sang. Chủ thẻ là Công ty tư nhân P. Cơ sở chấp
nhận thẻ là Siêu thị Đống Đa.
3) Ông Bách, người đại diện cho Xí nghiệp gạch Hà Bắc nộp tờ séc
chuyển tiền 10 triệu đồng (Tờ séc này do NHCT Hà Bắc phát hành) và ông
yêu cầu bảo chi cho ông tờ séc 7 triệu đồng để ông mua hàng, số còn lại
ông xin rút bằng tiền mặt.
4) Tổ thanh toán bù trừ mang về:
– UNC kèm bảng kê TTBT, số tiền 18 tr.đ. Đơn vị trả tiền là Xí nghiệp
HảI Hưng, đơn vị thụ hưởng là Công ty Dược liệu.
– UNT kèm bảng kê TTBT, số tiền 22 tr.đ. Đơn vị trả tiền là Công ty
Mai Anh, đơn vị thụ hươngr là Công ty Bách hoá B
– Bảng kê kết quả bù trừ quyết toán số chênh lệch phảI thu 75b tr.đ.
5) NH nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC chuyển tiền cho ông
Sơn, số tiền là 7 triệu đồng.
6) Công ty khách sạn Bình Minh nộp tờ séc bảo chi 26 triệu do Công ty
du lịch Đà nẵng có tài khoản tại NHCT Đà nẵng ký phát.
7) Công ty thuốc lá Thăng Long nộp tờ séc lĩnh tiền mặt 20 triệu để
thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ đi công tác.
Yêu cầu : Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài
khoản thích hợp.
Cho biết:
– Các tài khoản liên quan đủ tiền để thanh toán.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 3 –
– Công Thuốc lá Thăng long, Công ty Dược liệu, HTX gạch Hoa, Công
ty Bách hoá B, Công ty TNHH H, Công ty khách sạn Bình minh là khách
hàng của NHCT Đống Đa.
– Các ngân hàng cùng địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ.
Bài tập 3
Ngày 30/9/2006 tại NHTM A có phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Nhằm huy động vốn cho đầu tư xây dựng một số trường học mới,
Ngân hàng phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 1 triệu
đồng, lãi suất 0,8%/tháng. Số trái phiếu đã phát hành là 50.000.
2. Ngân hàng phát hành kỳ phiếu 12 tháng với lãi suất 0,7%/tháng,
mệnh giá 1 triệu đồng, trả lãi trước. Số kỳ phiếu đã phát hành
30.000.
3. Ngân hàng phát hành 10.000 chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, lãi
suất 0,65%/tháng. Mệnh giá 2 triệu đồng. Lãi thanh toán 3 tháng
một lần.
4. Ngân hàng xem xét kỳ phiếu phát hành đợt ngày 6/9/2006, tổng
mệnh giá 20 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãI suất 0,75%/tháng.
Yêu cầu: xử lý nghiệp vụ và hạch toán vào tài khoản thích hợp tại các thời
điểm 30/9, 31/10 và 31/12/2006
Ngày 30/9/2006 tại NHTM B có phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Ngân hàng thanh toán cho 20.000 kỳ phiếu 12 tháng phát hành
ngày 30/9/2005. Mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 8%/năm, trả lãi sau.
2. Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cấp thiết cho dự án thuỷ điện, Ngân
hàng phát hành 10.000 chứng chỉ tiền gửi. Mệnh giá 10 triệu đồng,
kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,75/tháng. Lãi thanh toán 6 tháng một
lần.
3. Ngân hàng thanh toán 15.000 trái phiếu phát hành đợt ngày
30/9/2005. Mệnh giá 5 triệu đồng, lãi suất 10%/năm, trả lãi trước.
4. Ngân hàng xem xét giấy tờ có giá đợt phát hành ngày 5/7/2006,
tổng mệnh giá 10 tỷ đồng, kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 0,72%/tháng.
5. Khách hàng tới thanh toán kỳ phiếu phát hành đợt ngày1/3/2006,
tổng mệnh giá 25 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.
6. Ngân hàng thanh toán bằng tiền mặt lãi đợt 2 của trái phiếu phát
hành ngày 31/3/2006 (trả lãi 3 tháng một lần), tổng mệnh giá 12 tỷ
đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,75%/tháng.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 4 –
Yêu cầu: xử lý nghiệp vụ và hạch toán vào tài khoản thích hợp tại thời
điểm 30/9/06. Cho biết lãi suất không kỳ hạn 0,25%/tháng.
Bài tập 4
Trong 2 tuần đầu của tháng 1 năm 2006 tại Ngân hàng công
thương Hai Bà Trưng có phát sinh các nghiệp vụ sau:
Ngày 1-1-2006:
1) Xí nghiệp Dệt Kim đưa đến ngân hàng các chứng từ sau:
a- Tờ séc bảo chi 10 triệu đồng do HTX vận tải có tài khoản tại
Ngân hàng Công thương Bắc Ninh ký phát.
b- Tờ séc chuyển khoản 5 triệu đồng do công ty bách hoá có tài
khoản tại Ngân hàng Công thương Đống Đa ký phát.
2) Công ty bánh kẹo đưa đến ngân hàng:
Bộ UNC 10 triệu đồng thanh toán cho Công ty thuốc lá Thăng Long
có tài khoản tại Ngân hàng Công thương Đống Đa.
Ngày 4-1-2006:
3) HTX vận tải H đưa đến ngân hàng:
a- Chứng từ xin vay 30 triệu đồng kèm theo bộ uỷ nhiệm chi thanh
toán cho Xí nghiệp dệt kim. Giấy tờ hợp lệ. Ngân hàng đồng ý.
b- Bộ UNT 5 triệu đồng, nhờ thu hộ tiền lao vụ đã cung cấp cho
công ty bánh kẹo.
Ngày 5-1-2006:
4) Công ty Bánh kẹo đưa đến ngân hàng:
a- Tờ séc bảo chi 5 triệu đồng do ông Niên, người đại diện cho HTX
cơ khí có tài khoản tại Ngân hàng Công thương Hải Dương yêu cầu
được sử dụng 5 ngày trước đây.
b- Bộ UNC 35 triệu đồng thanh toán cho công ty bách hoá số 5 có
tài khoản tại Ngân hàng Công thương Đống Đa.
Ngày 6-1-2006:
5) HTX vận tải H đưa đến Ngân hàng bộ UNC 17 triệu đồng thanh
toán cho Xí nghiệp dệt kim.
Ngày 7-1-2006:
6) Xí nghiệp dệt kim đưa đến Ngân hàng bộ UNC 27 triệu đồng
thanh toán cho Xí nghiệp dệt Nam Định có tài khoản tại Ngân hàng Công
thương Nam Định.
Ngày 8-1-2006:
7) Ngân hàng nhận được:
Lệnh chuyển tiền về bộ UNC 14 triệu đồng, UNC này thanh toán
cho HTX vận tải H.
Ngày 11-1-2006:
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 5 –
8) Công ty Bánh kẹo đưa đến chứng từ yêu cầu xin vay 19 triệu
đồng để thanh toán tiền hàng cho HTX nông nghiệp có tài khoản tại
Ngân hàng Công thương tỉnh khác. Sau khi xem xét Ngân hàng đồng ý.
Ngày 12-1-2006:
9) Ngân hàng nhận được chấp nhận lệnh chuyển nợ từ NHCT Đà
nẵng về bộ UNT số tiền là 4 triệu đồng. UNT này thanh toán cho HTX
vận tải H.
10) Ngân hàng nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC, số tiền là
30 triệu đồng. UNC này thanh toán cho Xí nghiệp dệt kim.
11) HTX vận tải H đưa đến Ngân hàng bộ UNC số tiền 17 triệu
đồng, thanh toán tiền hàng cho công ty Bánh kẹo.
Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài
khoản thích hợp.
Cho biết:
1. Số dư các tài khoản đầu giờ giao dịch ngày 1-1-2006 như sau:
+ TK tiền mặt : 100 triệu đồng.
+ TK TG Xí nghiệp Dệt kim 10 triệu đồng.
+ TK TG Công ty Bánh kẹo 20 triệu đồng.
+ TK TG HTX vận tải H 20 triệu đồng.
+ TK TG ĐB TT SBC Ông Niên 5 triệu đồng.
2. Các ngân hàng trong cùng thành phố tham gia thanh toán bù trừ
với nhau.
3. Các trường hợp khác xử lý đúng chế độ kế toán hiện hành.
Bài tập 5
Trong ngày 10-2-2006 tại Ngân hàng Công thương Nam Định có
phát sinh các nghiệp vụ sau:
1) Xí nghiệp dệt Dân Sinh đưa đến các chứng từ sau:
a- Tờ séc bảo chi 12 triệu đồng do công ty thương nghiệp Nam Hà
có tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Nam Hà ký phát. Cho biết
NHCT Nam Định và NHNT Nam Hà cùng tham gia thanh toán bù trừ.
b- Bộ UNC 9 triệu đồng thanh toán cho Xí nghiệp vận tải H có tài
khoản tại Ngân hàng Công thương K ngoại tỉnh.
c- Chứng từ xin vay để thanh toán tiền hàng cho Công ty XNK A có
tài khoản tại ngân hàng công thương Đống đa. Số tiền xin vay là 20 triệu
đồng.
2) ông An nộp sổ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng mở ngày
10/8/2005, số tiền 40 triệu đồng, lãi suất 0,6%/tháng. Ông đề nghị rút
toàn bộ số vốn và lãi bằng tiền mặt.
3) Ngân hàng nhận được:
a- Tờ séc bảo chi 6 triệu đồng do công ty bách hoá nộp, tờ séc này
do công ty thương nghiệp M có tài khoản tại NHCT Bắc Giang ký phát.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 6 –
b- Công ty Hoa Hồng xin vay 15 triệu đồng, để thanh toán theo hình
thức UNC cho khách hàng có tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp
huyện Lý Nhân (cùng tham gia thanh toán bù trừ).
c- Lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền 12 triệu đồng. Tờ séc do
Công ty Bách hoá yêu cầu được sử dụng trước đây, ghi tên người được
hưởng là ông B, phó phòng kế hoạch của Công ty.
d- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi 7 triệu đồng, tờ séc do công
ty Hoa Hồng ký phát.
e- Lệnh chuyển tiền về bộ UNC 10 triệu đồng thanh toán cho HTX
vận tải H.
4) Bà Mai nộp tiền mặt 100 triệu đồng gửi tiết kiệm 3 tháng có dự
thưởng, lãi suất 0,5%/tháng.
5) ông Xuân nộp sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 9 tháng mở ngày
1/7/2005, số tiền 200 triệu đồng, lãi suất 0,6%/tháng, rút lãi một lần khi
đáo hạn. ông Xuân đề nghị rút vốn trước hạn bằng tiền mặt. Theo thoả
thuận, nếu rút vốn trước hạn, ông Xuân sẽ được hưởng lãi theo mức lãi
suất 0,2%/tháng.
6) Ngân hàng nhận được Điện thông báo chấp nhận chuyển Nợ từ
Chi nhánh NHCT Bạc Liêu về Séc chuyển tiền 40 triệu đồng cho người
được hưởng là bà Trần Kim Thu, số CMTND 06011976. Đơn vị yêu cầu
phát hành séc trước đây là Công ty chế biến hải sản II.
7) Ngân hàng nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC số tiền 650
triệu đồng thanh toán cho Nhà máy Dệt Nam Định.
Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ trên vào các tài khoản thích hợp.
Cho biết: Các tài khoản liên quan đủ tiền thanh toán.
NH đã hạch toán các khoản tiền lãi dự trả.
Bài tập 6
Ngày 30/6/2006 tại NH Công thương (NHCT) A có các nghiệp vụ
phát sinh trong ngày như sau:
1) Công ty A đưa đến ngân hàng các chứng từ sau:
a- Bộ UNT 9 triệu đồng đòi tiền Công ty B có TK tại NHCT B tỉnh khác.
b- Bộ UNC 21 triệu đồng thanh toán cho công ty thương mại C có tài
khoản tại NHCT C ngoại tỉnh.
c-Tờ séc bảo chi 7 triệu đồng, do Công ty Cây trồng có TK tại NHCT D
ngoại tỉnh ký phát.
2) HTX F đưa đến ngân hàng các chứng từ sau:
a- Xin vay 20 triệu đồng để lập một tờ séc bảo chi. Ngân hàng đồng ý.
b- UNC yêu cầu được sử dụng tờ séc chuyển tiền 10 triệu đồng để
thanh toán tại NHCT B ngoại tỉnh, người được hưởng tờ séc là ông Sơn.
c- UNC xin vay 25 triệu đồng để trả tiền hàng cho Công ty thương mại
Z có tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp Z tỉnh khác.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 7 –
3) Ông Minh đến yêu cầu rút lãi tiết kiệm. Giấy tờ xuất trình hợp lệ. Sổ
tiết kiệm mở ngày 31/12/2005, số tiền gốc 200 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng,
lãi suất 0,6%/tháng.
4) Ngân hàng nhận được:
a- Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi 15 triệu đồng do Công ty thương
mại F ký phát.
b- Lệnh chuyển tiền về bộ UNC 10 triệu đồng thanh toán cho công ty
trách nhiệm hữu hạn D.
c- Thông báo chấp nhận Lệnh chuyển nợ từ NHCT Vinh về bộ UNT 5
triệu đồng, UNT do Công ty thương mại F lập.
5) Ngân hàng quyết định chuyển nợ quá hạn khoản vay ngắn hạn của
Xí nghiệp cơ khí 40 triệu đồng. Theo hợp đồng tín dụng đã ký kết ngày
29/2/2006 (lãi suất 0,85%), số tiền lãi được Ngân hàng tự động trích từ tài
khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.
6) Bà Liên đến gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng số tiền 20 triệu đồng,
lãi suất 0,65%
7) NH xem xét khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Nguyễn Văn
Sơn. Sổ tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,63%/ tháng, ngày
gửi 9/11/2005.
8) Ông Vinh gửi tiết kiệm định kỳ 18 tháng số tiền 50 triệu đồng (lãi
suất 0,72%), mặt khác ông yêu cầu chuyển sổ tiết kiệm 30 triệu đồng (ngày
gửi 31/12/2005, lãi suất 0,63%) sang tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng (lãi suất
0,6%).
9) Ngân hàng nhận được Điện xác nhận từ NHCT F về bộ UNC lập
bởi Cửa hàng xăng dầu số 5 để thanh toán cho Công ty xăng dầu Khu vực
I, số tiền 550 triệu đồng.
10) Ngân hàng nhận từ bà Nga khoản tiền gửi tiết kiệm 20 triệu đồng;
số tiền này và số tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 40 triệu đồng trước đây
(ngày gửi 15/3/2006, lãi suất 0,25%/tháng) được chuyển vào tiền gửi tiết
kiệm kỳ hạn 3 tháng (lãi suất 0,6%) theo đề nghị của khách hàng. Tiền lãI
khách hàng đề nghị được lĩnh bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài khoản
thích hợp. Cho biết các tài khoản có liên quan đều đủ số dư để thanh toán.
Bài tập 7
Tại Ngân hàng công thương N có các nghiệp vụ phát sinh
trong ngày như sau:
1. Ông Sơn nộp tờ séc chuyển tiền NHCT M ngoại tỉnh phát hành,
số tiền là 3.500.000đ và yêu cầu ngân hàng bảo đảm chi trả cho 1 tờ séc
3.000.000đ để trả cho xí nghiệp cơ khí A có tài khoản tại NHCTN, số tiền
còn lại ông Sơn xin nhận bằng tiền mặt.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 8 –
2.a- Ngân hàng nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC chuyển tiền
cho ông Minh, số tiền 5.000.000đ. Ông Minh xin nhận tiền mặt lần đầu
2.000.000đ được ngân hàng đồng ý.
2.b- Xí nghiệp cơ khí A nộp bảng kê cùng các tờ séc: tờ séc chuyển
khoản 1.000.000đ do Xí nghiệp cơ điện B trong cùng ngân hàng ký phát;
Tờ séc bảo chi 2.500.000đ do một khách hàng tại Ngân hàng ngoại
thương cùng tham gia thanh toán bù trừ ký phát; tờ séc bảo chi do công
ty du lịch thuộc Ngân hàng công thương CN Đồ Sơn ký phát, số tiền
800.000đ.
3.a- Công ty vật tư điện tử Z nộp vào 2 bộ UNC: 1 bộ xin bảo chi 1
tờ séc 2.000.000đ để mua hàng ở tỉnh khác, 1 bộ thanh toán tiền hàng
hoá cho xí nghiệp cơ khí K có tài khoản tại Ngân hàng Công thương K ở
tỉnh khác, số tiền 1.500.000đ.
3.b- Đầu giờ chiều Ngân hàng phát hiện nhầm lẫn về lệnh thanh
toán lập sáng nay. Chứng từ gốc thanh toán theo UNC số 05, số tiền là
32.000.000đ, nhưng Ngân hàng đã lập lệnh chuyển tiền gửi đi, số tiền
23.000.000đ.
4. Ngân hàng nhận được điện thông báo về việc ngân hàng khởi tạo
A đã chuyển tiền thừa cho ông Minh số tiền là 3.420.000đ (trước đây
UNC chuyển cho ông Minh là 380.000đ, nhưng ngân hàng A đã lập lệnh
chuyển 3.800.000đ). Ngân hàng N đã không phát hiện ra sai lầm, đã trả
hết cho ông Minh, bây giờ không thể thu hồi được số tiền trên.
5. ông John, khách du lịch, tới xin đổi 100.000 Yên Nhật (JPY) lấy
đôla Mỹ (USD). Bảng tỷ giá giao dịch hiện tại đối với VND:
USD 16.005 – 16.020  16.150
JPY 135  138 – 145
6. Ngân hàng nhận được một lệnh thanh toán về bộ Uỷ nhiệm thu,
số tiền 17.000.000đ, thanh toán cho công ty thương mại C. Cán bộ Ngân
hàng phát hiện lệnh thanh toán này ghi ngược vế (mọi yếu tố khác đều
khớp đúng).
Yêu cầu: Hãy xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài
khoản thích hợp. Các tài khoản có liên quan đều đủ tiền để thanh toán.
Bài tập 8
Ngày 31/8/2006 tại ngân hàng công thương X có các nghiệp vụ
phát sinh trong ngày như sau:
1.a) Công ty thương mại C đưa đến ngân hàng: Bảng kê nộp séc
cùng 2 tờ séc bảo chi, tổng số tiền 1.000.000đ, tờ séc 600.000đ do nhà
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 9 –
máy A thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở tỉnh khác
ký phát; tờ séc 400.000đ do công ty vận tải B cùng ngân hàng ký phát.
1.b) Ngân hàng phát hiện sai lầm trong thanh toán bộ UNC số trả
tiền cho xí nghiệp cơ khí D ở huyện khác. Số tiền ghi trên UNC là
6.900.000đ, ngày hôm trước ngân hàng đã lập lệnh thanh toán ghi
9.600.000đ.
2) Ngân hàng nhận được lệnh thanh toán bổ sung, số tiền là
2.000.000đ, trước đây công ty thương nghiệp C đã phát hành tờ séc bảo
chi 8.000.000đ, nhưng ngân hàng khởi tạo đã lập lệnh thanh toán
6.000.000đ.
3) Xí nghiệp cơ khí Y đưa đến ngân hàng bảng kê nộp séc cùng 2
tờ séc, tổng số tiền 1.200.000đ: 1 tờ séc bảo chi do công ty thương mại
C ký phát, số tiền 800.000đ; 1 tờ séc chuyển khoản do công ty vận tải B
ký phát, số tiền 400.000đ.
4) Ông Nam lĩnh tiền lãi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, yêu cầu chuyển
20.000.000đ từ tiền gửi tiết kiệm 3 tháng (ngày gửi 31/5/2006, lãi suất
0,5%) sang tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, lãi suất 0,25%.
5) Cuối ngày làm việc Ngân hàng phát hiện nhầm lẫn về khoản
thanh toán bộ UNT số tiền 45.000.000đ. Sáng nay Ngân hàng đã lập
lệnh thanh toán ngược vế. (Số tiền và các yếu tố khác đều khớp đúng).
6) Công ty XNK Q bán cho Ngân hàng số ngoại tệ 10.000USD và
yêu cầu chuyển vào tài khoản tiền gửi của mình tại Ngân hàng. Tỷ giá
giao dịch USD/VND hiện hành 16.005 – 16.020  16.150.
Yêu cầu: Hãy xử lý và hạch toán các nghiệp vụ nêu trên vào các tài
khoản thích hợp. Cho biết các tài khoản liên quan đều đủ số dư để thanh
toán.
Bài tập 9
Câu 1: : Hãy nhận xét một cách ngắn gọn việc lập bút toán theo nghiệp
vụ phát sinh dưới đây:
a) Công ty M có tài khoản ở NHCT M yêu cầu được vay 25 triệu đồng để
thanh toán luôn cho đơn vị bán N có tài khoản ở ngân hàng Công thương K
tỉnh khác. Ngân hàng đã lập bút toán:
Nợ: TKTiền mặt 25 triệu đồng
Có: TK cho vay Cty M 25 triệu đồng
b) Ông Nguyễn Vinh gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng 30 triệu đồng, mặt khác
ông yêu cầu chuyển 20 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm đã hết định kỳ 18 tháng
sang định kỳ 6 tháng. Giả sử lãi đã được NH thanh toán. Liên quan đến sô
tiền gốc Ngân hàng đã lập bút toán:
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 10 –
Nợ: TK Tiền mặt 30 triệu đồng
Có: TK Tiền gửi thanh toán 30 triệu đồng

Nợ: TK TG Tiết kiệm 6 tháng 20 triệu đồng
Có: TK TG Tiết kiệm 18 tháng 20 triệu đồng
c) Ngày hôm trước Ngân hàng nhận được lệnh thanh toán ghi số tiền 16
triệu đồng về UNC thanh toán với HTX M. Hom nay Ngân hàng nhận được
lệnh thanh toán bổ sung 10 triệu đồng.
Ngân hàng lập bút toán:
Nợ: TK Thu hộ, chi hộ 16 triệu đồng
Có: TK tiền gửi HTX M 26 triệu đồng
Nợ: TK Chờ thanh toán 10 triệu đồng
Câu 2: Hãy nhận xét một cách ngắn gọn việc lập bút toán theo nghiệp vụ
phát sinh dưới đây:
Ngân hàng công thương A nhận được lệnh thanh toán bổ sung với số
tiền là 9triệu đồng. Ngày hôm trước Ngân hàng nhận được lệnh thanh toán
ghi 12 triệu đồng, trên thực tế uỷ nhiệm chi thanh toán với HTX C ghi 21 triệu
đồng. Ngân hàng lập bút toán như sau:
Nợ: TK Thu hộ chi hộ 9 triệu đồng
Có: TK Chờ thanh toán 9 triệu đồng.
Bài tập 10
Câu 1: Hãy nhận xét một cách ngắn gọn việc lập bút toán theo nghiệp vụ
phát sinh dưới đây:
a) NHCT A nhận được UNT ghi số tiền là 19 triệu đồng từ NHCT H tỉnh
khác chuyển tới nhờ thu hộ số tiền về lô hàng hoá Công ty H đã giao cho HTX
K. Biết rằng số dư tiền gửi của HTX K là 10 triệu đồng. Ngân hàng lập bút
toán:
Nợ: TK tiền gửi HTX K 10 triệu đồng
Có: TK Chuyển tiền 10 triệu đồng
b) Ông Nam, người đại diện công ty thương nghiệp Z, có tài khoản ở
ngân hàng Công thương Z, đưa đến ngân hàng công thương Q tờ séc chuyển
tiền với số tiền là 20 triệu đồng. Đồng thời ông Nam cũng yêu cầu được sử
dụng séc bảo chi để mua hàng tại công ty Bảo hiểm có tài khoản ở ngân hàng
công thương Q với toàn bộ số tiền đó. Ngân hàng đã lập bút toán:
Nợ: TK Chuyển tiền 20 triệu đồng
Có: TK chuyển tiền phải trả (Ô Nam) 20 triệu đồng
và ghi tiếp:
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 11 –
Nợ: TK chuyển tiền phải trả (Ô Nam) 20 triệu đồng
Có: TK TGĐBTT séc bảo chi 20 triệu đồng
Câu 2:.Anh chị hãy chỉ rõ sự đúng, sai, thừa, thiếu về việc các bút toán tại
NHCT Y dưới đây:
a. HTX C đưa đến ngân hàng tờ séc chuyển khoản ghi số tiền là 15 triệu
đồng. Tờ séc chuyển khoản này do HTX B có TK ở NHĐT B cùng thành phố
phát hành (NHCT Y và NHĐT B có tham gia bù trừ và giao nhận chứng từ
trực tiếp hàng ngày với nhau). Ngân hàng lập bút toán:
Nợ: TK TTBT NH thành viên (5012) 15 triệu đồng
Có: TK tiền gửi HTX C 15 triệu đồng
b. Khách du lịch tới yêu cầu đổi 2.000USD lấy VND. Biết tỷ giá giao dịch
hiện tại USD/VND : 16.005 – 16.020  16.150. Ngân hàng đã lập bút toán:
Nợ: TK 1031 USD 2.000
Có: TK 1011 VND 32.040.000
Câu 3. Anh (chị) hãy chỉ rõ sự đúng, sai, thừa, thiếu về các bút toán tại ngân
hàng công thương X (Hà nội) dưới đây:
1. Xí nghiệp cơ khí A đưa đến chứng từ yêu cầu được sử dụng séc
chuyển tiền, với số tiền là 25 triệu đồng để mua hàng hoá tại xí nghiệp F có tài
khoản ở ngân hàng Công thương tỉnh khác. Ngân hàng lập bút toán như sau:
Nợ: TK tiền gửi XN A 25 triệu đồng
Có: TK TG ĐB TT séc chuyển tiền XN A 25 triệu đồng
2. Tổ thanh toán bù trừ mang về các chứng từ hoá đơn sau:
a/ UNC kèm BKTTBT thanh toán với Công ty thương nghiệp B, số tiền
là 72 triệu đồng
b/ Tờ séc chuyển khoản cùng BKNS ghi số tiền là 27 triệu do Cty
thương nghiệp B ký phát. NH chuyển là NHTMCP Hàng Hải CN Hà nội.
c) Bảng kê kết quả bù trừ, quyết toán số chênh lệch phảI thu 45 triệu
đồng.
Ngân hàng lập bút toán:
Nợ: TK tiền gủi Cty TNB 72 triệu đồng
Nợ : TK thanh toán bù trừ 27 triệu đồng
Và Có: TK thanh toán bù trừ 72 triệu đồng
Có : TK tiền gửi Cty TNB 27 triệu đồng
Và Nợ TK Thanh toán bù trừ 45 triệu đồng
Có TK Tiền gửi tại NHNN 45 triệu đồng
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 12 –
Bài tập 11
Cho các thông tin sau:
– Các khách hàng sau có TK tại NHCTA: Công ty A, Công ty B,
Công ty C, Công ty D, Công ty E, Công ty F với số dư các tài khoản tiền
gửi thanh toán (không kỳ hạn) và tiền vay tương ứng là:
4211-A: 200 triệu
4211-B: 350 triệu
4211-C: 425 triệu
4211-D: 150 triệu
4211-E: 700 triệu, 2111(hạn mức)- E: 20 triệu
4211-F: 900 triệu, 2111(hạn mức)- F: 15 triệu
– Số dư tài khoản tiền mặt (1011) của NH đầu ngày là 30 tỷ
– Số dư tài khoản tiền gửi (1113) của NHCTA tại NH Nhà nước là 5
tỷ
– Công ty E và Công ty F được NH áp dụng phương thức cho vay
luân chuyển. Công ty E được cấp hạn mức tín dụng trong kỳ là
30 triệu, Công ty F được cấp hạn mức tín dụng trong kỳ là 50
triệu.
– Các ngân hàng trên địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ và
giao nhận chứng từ trực tiếp hàng ngày.
Trong ngày 3/2/2006 có các nghiệp vụ kinh tế sau:
1. Công ty A nộp vào NH các chứng từ sau:
a. Tờ séc chuyển khoản 5 triệu do doanh nghiệp 1 có TK tại Ngân
hàng đầu tư W cùng thành phố ký phát.
b. Tờ séc bảo chi 10 triệu do Công ty tư nhân X có Tk tài khoản tại
NHCT B ngoại tỉnh ký phát.
c. Bộ UNC 20 triệu trả tiền cho Công ty B cùng NH.
2. Công ty B nộp vào các chứng từ:
a. Bộ UNT với số tiền 25 triệu nhờ đòi tiền của Doanh nghiệp 3 có
TK tại Ngân hàng cổ phần A ngoại tỉnh.
b. Đơn xin vay kiêm khế ước nhận nợ để vay một món tiền 40 triệu
và thanh toán trực tiếp bằng UNC cho Công ty tư nhân X có Tk
tài khoản tại NHCT B ngoại tỉnh.
c. Thẻ thanh toán để rút tiền mặt với số tiền là 15 triệu. Thẻ này do
NHNT cùng địa bàn phát hành và NHCT A làm đại lý thanh toán.
Số tiền trên thẻ còn đủ để thanh toán.
3. Công ty C nộp vào các chứng từ:
a. Tờ séc bảo chi 10 triệu do Doanh nghiệp 2 có TK tại NHCT C
tỉnh khác ký phát.
b. Tờ séc lĩnh tiền mặt 20 triệu để tạm ứng tiền công tác phí cho
nhân viên.
4. Công ty D nộp vào các chứng từ:
a. Xin bảo chi một tờ séc 10 triệu để thanh toán cho Doanh nghiệp
3 có TK tại Ngân hàng cổ phần A ngoại tỉnh.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 13 –
b. Tờ séc chuyển khoản 15 triệu đồng do Doanh nghiệp 3 ký phát
thanh toán tiền hàng mà công ty đã cung cấp.
5. Công ty E nộp vào NH chứng từ xin vay trong hạn mức tín dụng với
số tiền là 15 triệu kèm theo chứng từ là UNC để xin bảo chi tờ séc để
thanh toán cho Công ty A.
6. Công ty F nộp vào các chứng từ
a. Bộ UNC với số tiền là 45 triệu thanh toán cho Công ty B
b. Bộ UNT cùng chứng từ cung cấp hàng hoá với số tiền là 24 triệu
nhờ ngân hàng thu hộ tiền của Công ty thương mại Z có TK tại
NH Nông nghiệp cùng tham gia thanh toán bù trừ.
c. Yêu cầu sử dụng thẻ thanh toán (thẻ loại B ký quỹ) với hạn mức
thanh toán là 50 triệu.
7. Ngân hàng nhận được:
a. Lệnh chuyển tiền về bộ UNC với số tiền là 26 triệu thanh toán
cho Công ty A.
b. Lệnh chuyển tiền về tờ séc bảo chi với số tiền là 18 triệu do
Công ty B yêu cầu sử dụng 5 ngày trước đây.
c. Tờ séc chuyển khoản 20 triệu do Công ty C ký phát. Tờ séc này
thanh toán cho Công ty khách sạn X có TK tại NH cổ phần K.
8. Trung tâm phát hành thẻ nhận được thông tin về thẻ thanh toán số
67830124, số tiền 17 triệu đồng. Chủ thẻ là khách hàng Nguyễn Văn
Thành. Cơ sở chấp nhận thẻ là Công ty An Ninh.
Hãy hạch toán và xử lý chứng từ các nghiệp vụ diễn ra tại NHCTA trong
ngày.
Bài tập 12
Ngày 30/9/2006 tại NHCT Hoàn Kiếm có phát sinh các nghiệp vụ
sau:
1/ NH nhận được tờ séc chuyển khoản cùng bảng kê nộp séc từ Công ty
TNHH điện tử Daewoo Hanel. Đơn vị ký phát séc là Xí nghiệp in Quân
đội có tài khoản tại NHCT Cầu Giấy. Séc ký ngày 18/9/2006, số tiền 28
triệu đồng.
2/ Cửa hàng thiết bị kỹ thuật số 10 đến yêu cầu mua 2000 USD và đề
nghị NH thanh toán cho đơn vị xuất khẩu ở Singapore. NH sau khi xem
xét đồng ý.
3/ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Liên trả nợ món vay đã quá hạn 4
tháng. Hợp đồng tín dụng ký ngày 31/3/2006, trị giá món vay 45tr. đồng.
Lãi suất vay 0,8%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho
vay trong hạn. Lãi trong hạn khách hàng đã trả đủ hàng tháng.
Khoa NH-TC Bµi tËp KÕ to¸n NHTM
`- 14 –
4/ NH nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNT số 131, số tiền 30tr. đồng.
UNT này do Cửa hàng thiết bị y tế lập nhờ NH thu hộ tiền của Trung tâm
thể thao văn hoá Thanh Hoá.
5/ Công ty giấy Tân Mai yêu cầu được mua 15.000GBP để ký quỹ, đồng
thời yêu cầu NH (căn cứ vào hợp đồng thương mại kèm theo) mở thư
tín dụng để mua hàng từ Anh quốc. Cách đây 2 ngày NH đã cam kết với
khách hàng.
6/ NH nhận được lệnh chuyển tiền về tờ séc chuyển tiền do XN bán lẻ
xăng dầu Kim Mã yêu cầu NH phát hành trao cho Bà Tâm, phó phòng
Kế hoạch-Tài chính.
7/ NH nhận được thông báo từ NH đại lý ở nước ngoài, cho biết công ty
nhập khẩu Đài Loan đã thanh toán xong tiền hàng. Trước đây Công ty
dệt may Việt Thắng nộp bộ chứng từ nhờ thu vào NH, số tiền 1.700
USD.
8/ NH nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC số 321, số tiền 27tr.đồng
từ NHCT Nghệ An. Địa chỉ NH nhận: Chi nhánh NHCT Ba Đình
9/ Khách du lịch tới NH yêu cầu đổi 7.000CHF lấy USD. NH đồng ý và
thực hiện thanh toán cho khách hàng.
10/ NH nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ NH đối tác ở CHLB Đức
chuyển đến, số tiền 6.500EUR. Đơn vị nhập khẩu thiết bị quang học là
Viện Công nghệ số 2.
11/ NH nhận được lệnh chuyển tiền về bộ UNC số 332, số tiền 32tr.đồng
thanh toán cho Công ty kim khí Hoàn Kiếm. Lệnh thanh toán đã lập
ngược vế. Các yếu tố khác đều khớp đúng.
12/ NH nhận được thư tín dụng (qua mạng SWIFT) từ NH nước ngoài.
Thư tín dụng này được mở cho một siêu thị ở Hà Lan để nhập khẩu gạo
từ Công ty lương thực miền Bắc. Trị giá L/C 15.000EUR.
Yêu cầu: Xử lý các nghiệp vụ nêu trên vào tài khoản thích hợp. Cho biết
tỷ giá giao dịch hiện tại:
EUR: 22.550  22.600  22.910 VND
USD: 16.005 – 16.020  16.150 VND
CHF: 13.325  13.400  13.560 VND
GBP: 32.050  32.300  32.720 VND

Bạn đang tìm hiểu bài viết Bài tập kế toán ngân hàng về uỷ nhiệm chi đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.