4 5 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Xem 4 5 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024

Chứng minh rằng các phân sốsau lớn hơn 1:

a, M=3/8 + 3/15 + 3/7

b, N=19/60 + 29/100 + 39/150 + 49/300

c, B=41/90 + 31/72 + 21/40 – 11/45 – 1/36

Giúp mik với !!

(a))

(M=frac{3}{8}+frac{3}{15}+frac{3}{7})

(=3left(frac{1}{8}+frac{1}{15}+frac{1}{7}right))

(=3frac{105+56+120}{8.15.7})

(=3.frac{281}{3.5.8.7})

(=frac{281}{280}>1)

Vậy …

(b))

(N=frac{19}{60}+frac{29}{100}+frac{39}{150}+frac{49}{300})

(=frac{95}{300}+frac{87}{300}+frac{78}{300}-frac{49}{300})

(=frac{95+87+78+49}{300})

(=frac{320}{300}>1)

Vậy …

(c))

(B=frac{41}{90}+frac{31}{72}+frac{21}{40}-frac{11}{45}-frac{1}{36})

(=frac{293}{180}>frac{180}{180})

Vậy …

Bài 1: Tính:

a, 3/4 ÷ 4/7;  b, 6/11 × 2/3  c, 2/3 × 4/7 ÷ 1/5

(a,frac{3}{4}:frac{4}{7}=frac{21}{16})

(b,frac{6}{11}cdotfrac{2}{3}=frac{12}{33})

(c,frac{2}{3}cdotfrac{4}{7}=frac{8}{21})

(d,frac{2}{3}cdotfrac{4}{7}:frac{1}{5}=frac{8}{21}:frac{1}{5}=frac{40}{21})

(frac{3}{4}:frac{4}{7}=frac{3}{4}timesfrac{7}{4}=frac{21}{28})

(frac{6}{11}timesfrac{2}{3}=frac{4}{11})

(frac{2}{3}timesfrac{4}{7}:frac{1}{5}=frac{2}{3}timesfrac{4}{7}times5=frac{2times4times5}{3times7}=frac{40}{21})

A.(frac{3}{4})+(frac{4}{7})

=(frac{21}{28})+(frac{16}{28})

=(frac{37}{28})

B.(frac{6}{11})x(frac{2}{3})

=(frac{4}{11})

C.(frac{2}{3})x(frac{4}{7})+(frac{1}{5})

=(frac{8}{21})+(frac{1}{5})

=(frac{40}{105})+(frac{21}{105})

=(frac{61}{105})

Học tốt

viết mỗi phân số sau thành tổng của hai phân số tối giản và có mẫu số giống nhau. 7/12, 21/24, 13/27

Hãy chứng tỏ rằng: 1-1/2+1/3-1/4+…+1/199-1/200=1/101+1/102+1/103+…1/200

Nhìn mà chẳng mún làm .

1/101+1/102+..+1/200=(1+1/2+1/3+…+1/100)+1/101+1/102+1/103+…+1/200-(1+1/2+1/3+…+1/100)

=(1/2+1/4+1/6+…+1/200)+(1+1/3+1/5+…+1/199)-2(1/2+1/4+1/6+…+1/200)

=(1+1/3+1/5+…+1/199)-(1/2+1/4+1/6+…+1/200)

=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+…+1/19

=>ĐPCM

A~~~ trái đất này tròn wá @~@

chứng tỏ rằng với n là số tự nhiên thì phân số 10n+1/15n+2 là phân số tối giản

có j thắc mắc ib mk nhé

Gọi d là ƯCLN của 10n + 1 và 15n + 2 ( d(in)N* )

(Rightarrowhept{begin{cases}10n+1d\15n+2dend{cases}Rightarrowhept{begin{cases}3left(10n+1right)d\2left(15n+2right)dend{cases}}})(Rightarrowhept{begin{cases}30n+3d\30n+4dend{cases}Rightarrowleft(30n+4right)-left(30n+3right)d})

(Rightarrow1dRightarrow d=1)

Vậy(frac{10n+1}{15n+2})là p/s tối giải.

cho phân số D=(63/(3n+1))

a. Với giá trị nào của n thì D rút gọn được

b. a.Tìm các giá trị của n để D có giá trị là một số tự nhiên

c. b. Tìm các giá trị của n để D là phân số tối giản

tìm x thuộc Z biết:

c) -x/4 = -9/x

giải chi tiết nha

plsss

ghi lại đề cái

sao phải ghi lại vậy

Bài 1: Nêu 2 cách viết phân số 14/19 thành tích của 5 phân số sao cho mỗi phân số đó có tử và mẫu là 2 số nguyên liên tiếp.

Bài 2: Cho tổng của 2 số bằng 2 và tích của chúng bằng 3. Hãy tìm tổng các nghịch đảo của 2 số đó.

Bài 3: Chứng minh rằng 3 < 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +…+ 1/63 < 6.

Bài 4: Viết số nghịch đảo của 2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của 3 số tự nhiên khác nhau.

Bài 5:Tìm phân số dương nhỏ nhất mà khi chia phân số này cho phân sốta được kết quả là 1 số tự nhiên.

MN GIÚP MIK IK! MAI MIK PHẢI NỘP RỒI!!!!!!!!!!!

Tính nhanh.

A)318. 244/94. 815B)3/5 . 6/7 +3/7 : 5/3 — 2/7 : 1 và 2/3

Dấu”/”là phân số nha mọi người,em cảm ơn mọi người trước ạ.

Tính Nhanh:

(-1)6. 35. 43/92.25

Dấu”/” là phân số nhé mọi người,mình cảm ơn mọi người trước ạ

(text{Theo đề ta có :})

(frac{left(-1right)^6cdot3^5cdot4^3}{9^2cdot2^5})

=(frac{1cdot3^5cdotleft(2^2right)^3}{left(3^2right)^2cdot2^5})=(frac{3^5cdot2^6}{3^4cdot2^5}=frac{3^4cdot3cdot2^5cdot2}{3^4cdot2^5}=3cdot2=6)

a) A= 2^10.13+2^10.65/2^8.104b) B= 4^9.36+64^4/16^4.100c) C= 72^3.54^2/108^4d) D= 4^6.3^4.9^5/6^12e) E= 2^13+2^5/2^10+2^2f) F= 21^2.14.125/35^5.6g) G= 45^3.20^4.18^2/180^5h) H= 11.3^22.3^7-9^15/(2.3^14)^2

1       +    1     +     1        +     1         +       1

2               4               8              16                  32

(frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}+frac{1}{32}=frac{1times16}{2times16}+frac{1times8}{4times8}+frac{1times4}{8times4}+frac{1times2}{16times2}+frac{1}{32})

(=frac{16}{32}+frac{8}{32}+frac{4}{32}+frac{2}{32}+frac{1}{32})

(=frac{16+8+4+2+1}{32})(=frac{31}{32})

(frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}+frac{1}{32})

đặt A =(frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}+frac{1}{32})

(Acdot2=1+frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16})

(Acdot2-A=left(1+frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}right)-left(frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}+frac{1}{32}right))

(A=1+frac{1}{2}+frac{1}{4}+frac{1}{8}+frac{1}{16}-frac{1}{2}-frac{1}{4}-frac{1}{8}-frac{1}{16}-frac{1}{32})

(A=1-frac{1}{32})

(A=frac{31}{32})

mình ko giải theo cách của thương . xin lỗi bạn

rút gọn phân số :

1451245/607607

19491949/20062006

mình đang cần vội

a, Cho mk sửa đề

(frac{145145}{607607}=frac{145.1001}{107.1001}=frac{145}{607})

b,(frac{19491949}{20062006}=frac{1949.10001}{2006.10001}=frac{1949}{2006})

B =(frac{3737.43-4343.37}{2+4+6+…+100})

Mik đố các bạn làm đc , ai xog trước mik sẽ thưởng cho :))

(B=frac{3737.43-4343.37}{2+4+6+…+100})

(=frac{37.101.43-43.101.37}{2+4+6+…+100})

(=frac{0}{2+4+6+…+100})

(=0)

(B)(=)(frac{3737.43-4343.37}{2+4+6+…+100})(=)(frac{37.101.43-4343.37}{2+4+6+…+100})

(=)(frac{37.4343-4343.37}{2+4+6+…+100})(=)(frac{0}{2+4+6+…+100})(=)(0)

A =(frac{101+100+99+98+97+…+3+2+1}{101-100+99-98+97-…+3-2+1})

Mik đố các bạn làm được :))

Xét tử ta có:

(101+100+99+98+………..+3+2+1)

(=1+2+3+……….+99+100+101)

(=frac{101.102}{2}=5151)

Xét mẫu ta có:

(101-100+99-98+…….+3-2+1)

(=left(101-100right)+left(99-98right)+…….+left(3-2right)+1)

(=1+1+…….+1+1=51)

(Rightarrow A=frac{5151}{51}=101)

Tìm x

a) |x – 2/3| = 1/2

b) |x + 7/20| = 3/15

c) |3x + 2| = |7 – 4x|

d) |5 – 2x| = |2x – 5|

e) |-5 – 6x| = |-x – 5|

f) |-x = 5| = |12 – 3x|

Được cập nhật 28 tháng 9 2020 lúc 9:03

a,(left|x-frac{2}{3}right|=frac{1}{2})

(Leftrightarroworbr{begin{cases}x-frac{2}{3}=frac{1}{2}\x-frac{2}{3}=-frac{1}{2}end{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}x=frac{1}{2}+frac{2}{3}\x=frac{2}{3}-frac{1}{2}end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=frac{7}{6}\x=frac{1}{6}end{cases}}})

b,(left|x+frac{7}{20}right|=frac{3}{15})

(Leftrightarroworbr{begin{cases}x+frac{7}{20}=frac{1}{5}\x+frac{7}{20}=-frac{1}{5}end{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}x=frac{1}{5}-frac{7}{20}\x=-frac{1}{5}-frac{7}{20}end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=frac{-3}{20}\x=frac{-11}{20}end{cases}}})

c,(left|3x+2right|=left|7x-4right|)

(Leftrightarroworbr{begin{cases}3x+2=7-4x\3x+2=4x-7end{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}7x=5\x=9end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=frac{5}{7}\x=9end{cases}}})

d,(left|5-2xright|=left|2x-5right|)

(Leftrightarroworbr{begin{cases}5-2x=2x-5\5-2x=5-2xend{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}-4x=-10\0x=0end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=frac{5}{2}\xin Qend{cases}}})

=> Có vô số x thỏa mãn(left|5-2xright|=left|2x-5right|)

e,(left|-5-6xright|=left|-x-5right|)

(Leftrightarroworbr{begin{cases}-5-6x=-x-5\-5-6x=x+5end{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}-5x=0\-7x=10end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=0\x=-frac{10}{7}end{cases}}})

f,(left|-x+5right|=left|12-3xright|)đúng ko ???

(Leftrightarroworbr{begin{cases}-x-5=12-3x\-x+5=3x-12end{cases}Leftrightarroworbr{begin{cases}2x=7\-4x=17end{cases}Leftrightarrow}orbr{begin{cases}x=frac{7}{2}\x=frac{17}{4}end{cases}}})

Lớp 5A có số học sinh nữ bằng 1/3 số học sinh cả lớp.Nếu lớp 5A bớt đi 2 bạn nữ mà tổng số học sinh cả lớp không thay đổi thì số học sinh nữ bằng 1/4 số học sinh cả lớp.Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh

2 học sinh nữ chiếm số phần là

(frac{1}{3}-frac{1}{4}=frac{1}{12})

Số học sinh lớp 5A là

(2:frac{1}{12}=24)( học sinh )

chứng minh :(frac{1}{n^3})<(frac{1}{left(n-2right)nleft(n+1right)})

(frac{1}{n^3}< frac{1}{left(n-2right)nleft(n+1right)}Leftrightarrowfrac{left(n-2right)nleft(n+1right)}{n^3}< 1Leftrightarrowleft(n-2right)left(n+1right)< n^2)

(Leftrightarrow n^2-n-2< n^2Leftrightarrow-n-2< 0)Đúng(forall nin)

—>ĐPCM

((frac{1}{2^2})-1)((frac{1}{3^2})-1)((frac{1}{4^2})-1)…..((frac{1}{10^2})-1)

(=left(frac{1}{4}-1right)left(frac{1}{9}-1right)left(frac{1}{16}-1right)cdot…cdotleft(frac{1}{100}-1right)) ( có 9 thừa số )

(=-left(frac{3}{4}right)cdotleft(frac{8}{9}right)cdotleft(frac{15}{16}right)cdot…left(frac{99}{100}right))( có 9 thừa số nên tích sẽ âm )

(=-left(frac{1cdot3cdot2cdot4cdot3cdot5cdot4cdot6cdot5cdot7cdot6cdot8cdot7cdot9cdot8cdot10cdot9cdot11}{2cdot2cdot3cdot3cdot4cdot4cdot5cdot5cdot6cdot6cdot7cdot7cdot8cdot8cdot9cdot9cdot10cdot10}right))

(=-left(frac{11}{20}right))

Bài giải

(left(frac{1}{2^2}-1right)left(frac{1}{3^2}-1right)cdot…cdotleft(frac{1}{10^2}-1right))

(=frac{-3}{4}cdotfrac{-8}{9}cdot…cdotfrac{-99}{100})

(=-left(frac{3cdot8cdot…cdot99}{4cdot9cdot…cdot100}right)=-frac{1cdot3cdot2cdot4cdot3cdot5cdot4cdot6cdot5cdot7cdot6cdot8cdot7cdot9cdot8cdot10cdot9cdot11}{2cdot2cdot3cdot3cdot4cdot4cdot5cdot5cdot6cdot6cdot7cdot7cdot8cdot8cdot9cdot9cdot10cdot10}=-frac{11}{20})

Bài làm :

Ta có :

(left(frac{1}{2^2}-1right)left(frac{1}{3^2}-1right)left(frac{1}{4^2}-1right)…left(frac{1}{10^2}-1right))

(=left(frac{1}{4}-1right)left(frac{1}{9}-1right)left(frac{1}{16}-1right)…left(frac{1}{100}-1right))

(=-left(frac{3}{4}right).left(frac{8}{9}right).left(frac{15}{16}right)…left(frac{99}{100}right))

(=-left(frac{1.3.2.4.3.5.4.6.5.7.6.8.7.9.8.10.9.11}{2.2.3.3.4.4.5.5.6.6.7.7.8.8.9.9.10.10}right))

(=-left(frac{11}{20}right))

Giúp mình với:

1/x = 1/6 + y/3

Cảm ơn các bạn nhiều !

Bài giải

(frac{1}{x}=frac{1}{6}+frac{y}{3})

(frac{1}{x}=frac{1}{6}+frac{2y}{6})

(frac{1}{x}=frac{2y+1}{6})

(Rightarrowtext{ }xleft(2y+1right)=6)

(Rightarrowtext{ }xtext{ ; }left(2y+1right)inƯleft(6right)=left{pm1text{ ; }pm2text{ ; }pm3text{ ; }pm6right})

Ta có bảng :

x– 1 1 – 2 2– 3 3 – 6 6
2y + 1– 66 – 3 3– 2 2 – 1 1
y(-frac{7}{2})(frac{5}{2})(-2)(1)(-frac{3}{2}) (frac{1}{2}) (-1)(0)

Vậy …

ta có:(frac{1}{6}+frac{y}{3}=frac{1}{x}) <=>(frac{1}{6}+frac{2y}{6}=frac{1}{x}) <=>(frac{2y+1}{6}=frac{1}{x})  <=>(xleft(2y+1right)=6)

<=>(xleft(2y+1right)=1.6)

<=>(left(-1right)left(-6right)=2.3=left(-2right)left(-3right))

(frac{1}{x}=frac{1}{6}+frac{y}{3})

(Leftrightarrowfrac{1}{x}=frac{1}{6}+frac{2y}{6})

(Leftrightarrowfrac{1}{x}=frac{1+2y}{6})

(Leftrightarrow xleft(1+2yright)=6)

6 = 1.6 = (-1).(-6)

= 2.3 = (-2).(-3)

Ta có bảng sau :

x1-12-23-36-6
1+2y6-63-32-21-1
y2,5-3,51-20,5-1,50-1

Vì mình chưa biệt x, y thuộc tập gì nên để tạm vầy nhé

Bạn đang tìm hiểu bài viết 4 5 là bao nhiêu đáng xem nhất 2024


HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU

Điện thoại: 092.484.9483

Zalo: 092.484.9483

Facebookhttps://facebook.com/giatlathuhuongcom/

WebsiteTrumsiquangchau.com

Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.